Wyniki badań wskazują m.in. na to, że uczniowie przed wyborem szkoły ponadgimnazjalnej lub wyższej, nie wiedzą jakie kwalifikacje poszukiwane są na rynku pracy i gdzie najlepiej je zdobyć. Zdaniem PKPP Lewiatan aby zapobiec powyższemu zjawisku należy stworzyć nowoczesne poradnictwo zawodowe już na etapie gimnazjów.

Według przeprowadzonych analiz system edukacji i szkolnictwo wyższe nie dość dobrze przygotowują absolwentów do wejścia na rynek pracy. Pracodawcy wskazują na to, że znaczna część kandydatów do pracy, nawet mając odpowiednie wykształcenie nie potrafi robić tego co jest niezbędne do wykonania pracy na danym stanowisku.

Według badań głównymi niedociągnięciami szkolnictwa w tym szkolnictwa zawodowego są;

1. praktyki zawodowe niespełniające swoim funkcji

2. przewaga zajęć teoretycznych nad praktycznymi

3. brak systematycznych i sformalizowanych forów wymiany informacji z przemysłem

4. obniżający się poziom przygotowania studentów

5. niska elastyczność w dopasowaniu się do potrzeb pracodawców

Na podstawie wniosków z przeprowadzonych badań, dobrych praktyk realizowanych przez pracodawców oraz analizy systemów edukacji w innych krajach Unii Europejskiej PKPP Lewiatan przygotuje rekomendacje do zmian w systemie edukacji i szkolnictwa wyższego. Będą one odpowiedzią biznesu na konieczność reformy szkolnictwa zawierającą konkretne postulaty legislacyjne.

PS/PKPP Lewiatan