Ustawa nowelizuje tzw. ustawę okołobudżetową na rok 2013, czyli ustawę z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej. Wprowadzane zmiany ściśle wiążą się z nowelizacją ustawy budżetowej na rok 2013 i znajdują swoje odzwierciedlenie w kwotach ujętych w tej ustawie. W związku z powyższym ustawa ma charakter czasowy i odnosi się wyłącznie do roku 2013.

W aspekcie merytorycznym zmiany dotyczą pięciu zasadniczych kwestii. "Po pierwsze, przewiduje się uelastycznienie przeznaczenia środków Krajowego Funduszu Drogowego poprzez wprowadzenie przepisu, w myśl którego w 2013 r. z tego Funduszu będą mogły być finansowane nie tylko remonty, ale również przebudowy dróg krajowych realizowane przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, do łącznej wysokości 165 mln zł"- czytamy w komunikacie kancelarii prezydenta.

Zobacz: Zmiany w VAT w handlu stalą, złotem i paliwami

"Po drugie, zawiesza się obowiązywanie przepisu dotyczącego tzw. wydatków sztywnych na finansowanie potrzeb obronnych Rzeczpospolitej Polskiej. Ustawa stanowi, że w roku 2013 na finansowanie tych potrzeb przeznacza się z budżetu państwa kwotę w wysokości 28 252 277 tys. zł"- wskazano.

Trzecia zmiana zakłada zawieszenie w 2013 r. przepisu nakazującego waloryzację dotacji na dofinansowanie zadań projakościowych w systemie szkolnictwa wyższego.

"Po czwarte, zawiesza się obowiązywanie przepisu ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. Nr 267, poz. 2251, z późn. zm.), w myśl którego wydatki związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem, ochroną i zarządzaniem infrastrukturą transportu lądowego, finansowaną lub dofinansowaną przez ministra właściwego do spraw transportu, ustala się w ustawie budżetowej w wysokości nie niższej niż 18 % planowanych na dany rok wpływów z podatku akcyzowego od paliw silnikowych. Jednocześnie ustawa stanowi, że w 2013 r. wydatki na wskazane cele wynoszą 4 750 905 tys. zł "- czytamy w komunikacie.

Zobacz: Rząd za utrzymaniem obecnych stawek VAT do 2016 roku

Ostatnia zmiana obejmuje wydłużenie terminów rozdysponowania dwóch rezerw celowych. "W myśl obowiązujących regulacji podziału rezerw celowych dokonuje się nie później niż do dnia 15 października, natomiast właściwi ministrowie lub inni dysponenci części budżetowych występują do Ministra Finansów o podział tych rezerw do 30 września. Na mocy przedłożonej ustawy terminy te wydłuża się odpowiednio do 25 listopada 2013 r. i 15 listopada 2013 r."- zaznaczono.

PS/źródło:KPRP

Zobacz także:

Żywność na cele charytatywne bez podatku VAT