Ogólnopolska Sieć Szkół Policealnych Awangarda świadczy usługi edukacyjne w zakresie m.in. kształcenia ustawicznego dorosłych. UOKiK zakwestionował postanowienia znajdujące się w stosowanych przez szkoły wzorcach umownych, określających m.in. zasady odpłatności za naukę czy harmonogram nauczania.

Przedsiębiorca bezprawnie zastrzegał sobie prawo do zmiany wysokości czesnego, bez przyznania słuchaczom możliwości odstąpienia od umowy. Innym przykładem niedozwolonej praktyki było żądanie nadmiernie wygórowanych odsetek z tytułu nieterminowych wpłat.

Zgodnie z prawem umowa powinna określać zasady odpłatności za studia, w szczególności wysokość i termin uiszczania czesnego. Powinny również zostać doprecyzowane sytuacje, w których możliwe jest podwyższanie opłaty za studia, a konsument powinien mieć wówczas prawo do wypowiedzenia umowy w każdym czasie. Ponadto należy pamiętać, że Urząd nie kwestionuje prawa przedsiębiorcy do pobierania odsetek za opóźnienie w zapłacie, jednak nie mogą one być w skali roku wyższe niż przewidziana w przepisach czterokrotność wysokości stopy kredytu lombardowego NBP.

Ponieważ przedsiębiorca zobowiązał się do zaniechania stosowania niedozwolonych praktyk, Prezes UOKiK nałożyła na niego obowiązek wykonania zobowiązania oraz złożenia sprawozdania o stopniu jego realizacji.

PS/źródło:UOKiK

Zobacz także:

UOKiK ukarał Olsztyn za nadużycie pozycji dominującej

SOKiK: Zakaz koncentracji na rynku sprzedaży rozjazdów kolejowych oraz bocznicowych