Trybunał Konstytucyjny wskazał, że referendarze sądowi są urzędnikami, zatrudnianymi w sądach rejonowych i okręgowych, którzy zostali upoważnieni do wykonywania określonych w ustawach czynności należących do sądów w zakresie ochrony prawnej.

Zobacz: TK: Surowość kary orzekanej wobec prawników w postępowaniu lustracyjnym niekonstytucyjna

Urzędnicy ci, nie mając przymiotu niezawisłości, nie mogą wykonywać czynności z zakresu wymierzania sprawiedliwości. Jednak w ocenie Trybunału Konstytucyjnego, wydanie w elektronicznym postępowaniu upominawczym postanowienia o przekazaniu sprawy sądowi właściwemu nie jest czynnością z zakresu wymierzania sprawiedliwości, lecz czynnością z zakresu ochrony prawnej.

Zobacz: TK: Wysokość opłat za przechowywanie zajętego przez urząd celny towaru niekonstytucyjna

Nie ma zatem przeszkód, aby ustawodawca, w ramach przysługującej mu swobody legislacyjnej, powierzył orzekanie w tym zakresie referendarzom sądowym.

Wyrok TK z dnia 13 marca 2012 roku Sygn. P 39/10

PS/źródło:TK

Zobacz także:

TK : Wyłączenie prokuratora prowadzącego postępowanie przygotowawcze

TK w sprawie zasad zawierania umów przeniesienia własności lokalu spółdzielczego