Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznał sprawę związaną z dostępem do dokumentacji medycznej zmarłego pacjenta, która została zainicjowana skargą Rzecznika Praw Obywatelskich.

Problem dotyczył przede wszystkim sytuacji, w której pacjent został umieszczony w szpitalu w stanie wykluczającym możliwość złożenia oświadczenia woli upoważniającego do dostępu do dokumentacji medycznej (np. nieprzytomna ofiara wypadku komunikacyjnego).

Zobacz: Rząd za zmianami w ustawie refundacyjnej

Z art. 26 ust. 2 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta wynika, że po śmierci pacjenta, prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia. W ocenie RPO regulacja ta rodzi jednak komplikacje w sytuacji, gdy osoby bliskie zmarłego pacjenta zamierzają dochodzić od zakładu opieki zdrowotnej przysługujących im np. z tytułu błędów lekarskich, roszczeń.

W tym kontekście rodzi się także pytanie o skuteczność złożenia takiego oświadczenia w innej placówce medycznej.

NSA podzielił zaprezentowaną przez Rzecznika wykładnię art. 26 ust. 2 ustawy o prawach pacjenta, zgodnie z którą raz udzielone przez pacjenta upoważnienie do dostępu do dokumentacji medycznej zachowuje moc tak długo, dopóki nie zostanie odwołane i jest skuteczne również w innych podmiotach leczniczych.

PS/źródło:RPO

Zobacz także:

RPO krytykuje instytucję przymusowego leczenia alkoholików