Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie rozpoznał wniosek Grupy posłów na Sejm dotyczący ustawy o ratyfikacji decyzji Rady Europejskiej nr 2011/199/UE z 25 marca 2011 roku w sprawie zmiany art. 136 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do mechanizmu stabilności dla państw członkowskich, których walutą jest EURO.

Zmiana art. 136 TFUE polega na dodaniu ustępu 3 w brzmieniu: "Państwa Członkowskie, których walutą jest euro, mogą ustanowić mechanizm stabilności uruchamiany, jeżeli będzie to niezbędne do ochrony stabilności strefy euro jako całości. Udzielenie wszelkiej niezbędnej pomocy finansowej w ramach takiego mechanizmu będzie podlegało rygorystycznym warunkom".

Według wnioskodawcy, uchwalenie ustawy o ratyfikacji decyzji stwarza prawno-traktatowe podstawy do przekazania organizacji międzynarodowej - Europejskiemu Mechanizmowi Stabilności, kompetencji organów władzy państwowej w niektórych sprawach, a w związku z tym ustawa o ratyfikacji decyzji powinna być uchwalona w trybie art. 90 konstytucji, a nie w trybie art. 89 ust. 1 konstytucji.

Trybunał Konstytucyjny nie podzielił stanowiska wnioskodawcy. Uznał, że zmiana art. 136 TFUE nie dotyczy kompetencji organów władzy państwowej, a tym samym nie może być mowy o przekazaniu takich kompetencji na rzecz organizacji międzynarodowej czy organu międzynarodowego.

Trybunał Konstytucyjny zwrócił także uwagę, że zmieniony art. 136 TFUE usytuowany jest w rozdziale Traktatu, zatytułowanym "Postanowienia szczególne dla Państw Członkowskich, których walutą jest euro", a zatem przepis ten nie dotyczy obecnie Polski.

Wyrok TK z dnia 26 czerwca 2013 r. (Sygn. K 33/12).

PS/źródło:TK

Zobacz także:

TK: Prawo do renty socjalnej nie może zależeć od miejsca pobytu świadczeniobiorcy