Wątpliwości wnioskodawcy wzbudził podział beneficjentów ustawy według kryterium rodzaju podwykonawcy. Ustawa ma bowiem zastosowanie do podwykonawców będących tzw. mikro-, małymi i średnimi przedsiębiorcami. W ocenie Trybunału wyróżnienie przedsiębiorców według kryteriów ekonomicznych ma swoje granice. W szczególności nie powinno prowadzić do arbitralnych przywilejów w stosunku do innych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

Istotną cechą podwykonawców nie jest bowiem poziom zatrudniania i wysokość obrotów handlowych, ale przede wszystkim sytuacja ekonomiczna, w jakiej znaleźli się za sprawą niezaspokojonych świadczeń pieniężnych za pracę wykonaną w związku z realizacją zamówienia publicznego na budowę dróg publicznych- podkreślił TK. Z tych powodów Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że art. 4 pkt 1 u.s.n.n.p. w zakresie, w jakim za przedsiębiorcę uznaje przedsiębiorcę spełniającego wymagania tylko dla mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy, jest niezgodny z art. 64 ust. 2 w związku z art. 32 ust. 1 oraz z art. 2 konstytucji.

Zobacz: TK: Termin na zgłoszenie spadku niekonstytucyjny

Zarzuty wnioskodawcy dotyczyły także art. 12 u.s.n.n.p. i przewidzianego w nim wyłączenia z masy upadłości zabezpieczenia należytego wykonania umowy zawartej w ramach zamówienia publicznego, które zostało wniesione w pieniądzu. Przepis ten pomniejsza fundusz masy upadłości dłużnika będącego wykonawcą w warunkach, gdy roszczenia majątkowe jego innych wierzycieli, nieobjętych ustawową procedurą regulowania należności, powstały lub są wręcz wymagalne przed wejściem w życie ustawy o spłacie. Ze względu na preferencyjne potraktowanie przez ustawodawcę Skarbu Państwa, część wierzycieli wykonawcy będzie mogła zaspokoić swoje roszczenia w niższym stopniu albo na innych, mniej korzystnych warunkach, niż w sytuacji, gdyby zaskarżony przepis nie obowiązywał- ocenił Trybunał.

Dlatego Trybunał Konstytucyjny uznał, że art. 12 u.s.n.n.p. w zakresie, w jakim dotyczy wykonawcy, wobec którego ogłoszono upadłość przed wejściem w życie ustawy, jest niezgodny z art. 2 konstytucji.

PS/źródło:TK

Zobacz także:

TK: Zamrożenie wynagrodzeń sędziów zgodne z konstytucją