Nowelizacja przewiduje m.in. podniesienie bezpieczeństwa depozytów złożonych w SKOK-ach poprzez objęcie ich gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. W tym celu SKOK-i będą wnosić na rzecz BFG obowiązkowe opłaty roczne.

Zwiększone zostały kompetencje Komisji Nadzoru Finansowego wobec SKOK-ów. KNF będzie mogła np. dokonywać oceny sytuacji finansowej kasy. Komisja otrzymała również uprawnienie do inicjowania działań naprawczych w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa kasy. KNF przyznano także wyłączną kompetencję do składania wniosków o ogłoszenie upadłości kasy. Komisja będzie mogła również wydawać rekomendacje w zakresie dobrych praktyk zarządzania Kasą Krajową.

Zobacz: RPP obniżyła stopy procentowe

Ustawa zawiera też przepisy regulujące zasady likwidacji lub przejęcia spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. Kasa, która znalazła się w trudnej sytuacji finansowej, będzie mogła zostać przejęta przez inną instytucję kredytową. Ponadto, zgodnie z nowelizacją, kasy zagrożone utratą płynności będą mogły otrzymać kredyty i gwarancje z BFG. Fundusz będzie również mógł kupować wierzytelności SKOK-ów.

Nowe przepisy rozszerzają także obowiązki kas i Kasy Krajowej w zakresie utrzymywania rezerw obowiązkowych w NBP. Ponadto, zgodnie z nowelizacją, kasy będą mogły pośredniczyć w sprzedaży i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. Ustawa umożliwia też kasom prowadzenie działalności z wykorzystaniem podmiotów zewnętrznych. Do nowelizacji ustawy o SKOK-ach wprowadzono także obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej.

W ustawie znalazły się przepisy dotyczące kadencyjności rad nadzorczych oraz zarządów kas i Kasy Krajowej. Nowelizacja przewiduje również wykluczenie możliwości łączenia funkcji członka rady nadzorczej lub zarządu kasy z funkcją członka zarządu lub pracownika Kasy Krajowej.

Nowelizacja weszła w życie 12 czerwca 2013 r., z kilkoma wyjątkami. Chodzi m.in. o przepisy wprowadzające zmiany w zakresie pomniejszeń funduszy własnych kas, które będą obowiązywać od 29 maja 2014 r.

PS/źródło:Sejm RP

Zobacz także:

Rząd przyjął założenia do projektu budżetu na 2014 r.