Zakwestionowany przepis upoważniał Ministra właściwego do spraw administracji publicznej do określenia wysokości opłat za czynności związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że tego typu opłaty mają charakter danin publicznych w rozumieniu art. 217 konstytucji.

Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego, na rzecz niezgodności zaskarżonego przepisu z konstytucją przemawiała zbyt duża jego ogólnikowość, która prowadziła do sytuacji, w której daniny publiczne zostały w pełni uregulowane w akcie wykonawczym do ustawy.

Zobacz: TK: Specustawa drogowa niezgodna z konstytucją

W ocenie Trybunału sformułowany w zaskarżonym przepisie nakaz uwzględnienia przez właściwego ministra "potrzeb różnych podmiotów" nie stanowił precyzyjnego kryterium określenia wysokości opłaty oraz metody jej obliczania lub waloryzacji.

Ponadto TK zaznaczył, że nakazując organowi wydającemu rozporządzenie uwzględnić "konieczność zapewnienia środków na aktualizację i utrzymywanie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego" prawodawca wskazywał jedynie cel opłat. Z celu tego nie sposób jednak było wyprowadzić wytycznych odnośnie wysokości i metody obliczania opłat- argumentował Trybunał. Organowi władzy wykonawczej pozostawiono w tym zakresie pełną swobodę regulacyjną.

PS/źródło:TK

Zobacz także:

TK: Zamrożenie wynagrodzeń sędziów zgodne z konstytucją