Zaakceptowana przez PE zmiana oznacza, iż zasoby muzeów, bibliotek i archiwów, będą mogły podlegać ponownemu wykorzystywaniu.

"Biblioteki, muzea i archiwa posiadają bogaty zbiór cennych zasobów informacji sektora publicznego, w szczególności od kiedy przedsięwzięcia w dziedzinie digitalizacji zwielokrotniły ilość dorobku cyfrowego wchodzącego w zakres domeny publicznej. Te zbiory dziedzictwa kulturowego wraz z powiązanymi z nimi metadanymi stanowią potencjalną podstawę treści cyfrowych w zakresie produktów i usług oraz mają ogromny potencjał w dziedzinie innowacyjnego ponownego wykorzystywania w takich sektorach jak edukacja i turystyka”- wskazuje unijny ustawodawca.

Kolejną ważną zmianą jest wprowadzenie zapisu, iż wszystkie dokumenty udostępniane przez podmioty publiczne można ponownie wykorzystywać do celów komercyjnych lub niekomercyjnych, chyba że są zabezpieczone prawami autorskimi osób trzecich.

Dyrektywa będzie musiała jeszcze zostać wdrożona do polskiego prawa.

PS/źródło:MAC

Zobacz także:

Ochrona danych osobowych w Internecie