Nowe przepisy znoszą m.in. obowiązek zapłaty podatku VAT przez małego podatnika w ciągu 90 dni (w rozliczeniach kasowych), gdy kontrahent będący czynnym podatnikiem VAT nie zapłaci mu za dostarczony towar lub wykonaną usługę.

Ponadto nowelizacja przewiduje, że podatnik, który rozliczył podatek VAT od należności, której faktycznie nie otrzymał (tzw. złe długi), będzie mógł dokonać korekty podatku należnego po upływie 150 dni od terminu płatności. Obecnie jest to 180 dni.

Ustawa ma rozwiązać również powszechny problem zatorów płatniczych. Ograniczy zaliczanie do kosztów podatkowych wydatków, których dłużnik faktycznie nie poniósł. W przypadku nieuregulowania kwoty z faktury podatnik-dłużnik będzie musiał dokonać korekty kosztów uzyskania przychodu w ciągu 30 dni od upływu terminu płatności ustalonego przez strony. Natomiast, w sytuacji, gdy czas płatności ustalony przez strony będzie dłuższy niż 60 dni, termin korekty kosztów przypadnie na 90 dzień od dnia zaliczenia kwoty do kosztów uzyskania przychodów.

Zobacz: Ochrona oznaczenia przedsiębiorstwa

Nowe przepisy znoszą możliwość dokonywania przez organy podatkowe tzw. „wymiaru uzupełniającego” przy zwrocie sprawy organowi pierwszej instancji. Organ podatkowy nie będzie mógł zatem wydać decyzji pogarszającej sytuację odwołującego się podatnika.

Ustawa przewiduje też możliwość żądania odsetek podatkowych od zwrotu akcyzy przez organ celny po terminie. Obecne przepisy uniemożliwiają podatnikom ubieganie się o należne im odsetki.

Zmiany dotyczą m.in. publikowania przez ZUS, NFZ i KRUS wydanych interpretacji oraz wskazania zakresu przedmiotowego interpretacji indywidualnych. Obecnie obowiązujące przepisy nie precyzują, jaki organ i w jakim zakresie ma dokonywać interpretacji indywidualnej prawa w dziedzinie ubezpieczeń zdrowotnych i społecznych w zakresie ustalania i pobierania składek.

PS/źródło:MG

Zobacz także:

Inflacja w październiku wyniosła 3,4 proc.

Produkcja przemysłowa w październiku wzrosła