Rada Ministrów podjęła ponadto uchwały:

- w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą "Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Nidec Motors&Actuators (Poland) Sp. z o.o. w Niepołomicach k. Krakowa pod nazwą: Fabryka silników i napędów elektrycznych dla przemysłu motoryzacyjnego, w latach 2008-2013",

- w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą "Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez SWS Business Process Outsourcing Poland Sp. z o.o. w Łodzi pod nazwą: Centrum Outsourcingu, w latach 2008-2010".

Rząd zapoznał się ze sprawozdaniem z realizacji przedsięwzięć EURO 2012.

Rada Ministrów przyjęła informację na temat sytuacji w morskich stoczniach produkcyjnych Stocznia Szczecińska Nowa Sp. z o.o. i Stocznia Gdynia SA oraz zobowiązała ministra Skarbu Państwa do przesłania informacji do Sejmu RP.

Projekt noweli Prawa zamówień publicznych zakłada, że przepisy ustawy nie będą stosowane wobec zamówień udzielanych, w ramach realizacji polskiej pomocy zagranicznej, przez jednostki wojskowe uczestniczące w misjach zagranicznych. Dotyczyć to będzie jedynie zamówień na realizację projektów pomocowych, finansowanych z rezerwy celowej budżetu państwa, przeznaczonej na pomoc rozwojową. Chodzi o zamówienia o wartości do 133 000 euro na dostawy lub usługi i do 5á150á000 euro na roboty budowlane.

Ta zmiana jest konieczna, ponieważ postępowanie w zgodzie z procedurami wyznaczonymi w ustawie jest bardzo trudne, co w konsekwencji sprawia, że pomoc zagraniczna Polski jest mało efektywna. Na przykład ustawa zobowiązuje do zamieszczania ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych, a w krajach objętych pomocą dostęp do internetu, a tym samym do BZP jest utrudniony. Ponadto, potencjalni wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu nie spełniają warunków określonych w ustawie. Nie można też od nich wyegzekwować koniecznych zaświadczeń, np. zaświadczenia o niekaralności.

Proponowane rozwiązanie powinno przyczynić się do bardziej efektywnego świadczenia przez Polskę pomocy zagranicznej, do czego zobowiązuje nas członkostwo w Unii Europejskiej, NATO, OECD. Umożliwi też wykorzystanie środków zaplanowanych w budżecie na 2008 r. na pomoc zagraniczną.

KPRM/KR