Przedmiotem sprawy było badanie zgodności z konstytucją regulacji prawnej zawartej w art. 116 ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych polegającej na braku automatycznego przywrócenia do służby wojskowej żołnierza zawodowego, w przypadku, gdy nastąpi uchylenie orzeczenia, o którym mowa w art. 111 pkt 11 i 13-15 lub art. 112 ust. 1 pkt 1 ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych albo uchylenie lub stwierdzenie nieważności decyzji o zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej lub wypowiedzenia stosunku służbowego zawodowej służby wojskowej dokonanego przez organ wojskowy.

Skarżący kwestionują zgodność z konstytucją rozwiązania polegającego na tym, że w przypadkach, o których mowa w art. 116 ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych ulegają uchyleniu skutki orzeczenia lub decyzji, jakie wynikły dla żołnierza zawodowego, z wyjątkiem daty zwolnienia z zawodowej służby wojskowej, która nie ulega zmianie. Uznaje się wówczas, że zwolnienie żołnierza zawodowego nastąpiło w drodze wypowiedzenia stosunku służbowego zawodowej służby wojskowej dokonanego przez właściwy organ.

Trybunał nie podzielił stanowiska skarżących.

Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego ustawa, aby pozostawała w zgodzie z art. 60 konstytucji musi m.in. określać obiektywne kryteria doboru kandydatów do tej służby oraz regulować zasady i procedurę rekrutacji w taki sposób, aby zapewnić przestrzeganie zasady równości szans wszystkich kandydatów, bez jakiejkolwiek dyskryminacji i nieuzasadnionych ograniczeń. Nie odbiera to władzy publicznej możliwości ustalenia szczegółowych warunków dostępu do konkretnej służby, ze względu na jej rodzaj i istotę. Trybunał Konstytucyjny wypowiadał się również o konieczności zapewnienia obowiązku kontroli przyczyn zwalniania ze służby publicznej, co w ocenie TK, w badanych przepisach zostało zapewnione.

W opinii Trybunału zaskarżony przepis nie ogranicza wolności wyboru i wykonywania zawodu oraz wyboru miejsca pracy, bowiem osoby zwolnione ze służby mogą, jak inni kandydaci, ubiegać się o dostęp do służby na takich samych zasadach.

Ponadto po analizie zgodności zaskarżonych przepisów z art. 77 ust. 1 w związku z art. 2 i art. 32 konstytucji Trybunał stwierdził, że domniemanie konstytucyjności nie zostało obalone. Nie wykazano, że skarżona regulacja ograniczająca odszkodowanie do wysokości sześciokrotności kwoty uposażenia zasadniczego wraz z określonymi dodatkami, uniemożliwia dochodzenie odszkodowania na podstawie innych przepisów.

PS/źródło:TK

Zobacz także:

TK: Pozostawienie bez rozpoznania niekompletnej skargi narusza konstytucję

TK: Winny rozwodu musi płacić alimenty nawet dożywotnio