W dniu 18 marca 2011 r. Sąd Okręgowy oddalił powództwo państwa K. przeciwko Skarbowi Państwa, o odszkodowanie i zadośćuczynienie. Sąd uznał, iż zatrzymanie komputerów było w pełni zasadne, ponieważ okoliczności sprawy wymagały ustalenia rodzaju danych, które zawierały twarde dyski komputerów.

Rozpatrywana sprawa dotyczy dokonanego w styczniu 2007 r. przeszukania mieszkania powodów, w trakcie którego zajęto znajdujące się w posiadaniu powodów komputer stacjonarny oraz laptop wraz z oprzyrządowaniem w związku z podejmowanymi czynnościami w sprawie podejrzenia rozpowszechniania pornografii z udziałem małoletnich. Sama interwencja odbyła się w nieprzyjemnej atmosferze, a powodowie, którym nigdy nie przedstawiono zarzutu w toku postępowania karnego, poczuli się napiętnowani i podejrzani. Postanowienie zawierające żądanie wydania rzeczy i przewidujące przeszukanie zakładało dokonanie tych czynności jedynie w stosunku do powódki. Tymczasem jeden z zajętych komputerów należał do powoda. W zakresie odebranie tego sprzętu Prokuratura Rejonowa w Gorzowie Wielkopolskim działała bez podstawy prawnej.

Pozew przeciwko Prokuraturze Rejonowej

Państwo K. wielokrotnie informowali w toku toczącego się postępowania karnego, że zajęte komputery są im niezbędne do pracy i nauki. Powodowie są osobami niepełnosprawnymi ruchowo i mogli pracować tylko za pomocą tych komputerów. W związku z tym, że komputery nie zostały im zwrócone, państwo K. zdecydowali się złożyć pozew przeciwko odpowiedzialnej za przeszukanie Prokuraturze Rejonowej. Państwo K. wnieśli o zasądzenie od pozwanego kwoty 100.000 zł tytułem zadośćuczynienia za krzywdę i utratę zdrowia, doznany strach i upokorzenie do czego doszło na skutek przeprowadzenia przeszukania w miejscu zamieszkania powodów oraz ze względu na przedłużające się postępowanie przygotowawcze w sprawie. Ponadto wnieśli o zasądzenie na ich rzecz kwoty 63.648 zł tytułem odszkodowania za poniesione koszty leczenia, czesne utracone w wyniku wymuszonej przerwy w studiach oraz tytułem zarobków utraconych w niepodjęcia przez powodów pracy.

Wyrok Sądu Okręgowego

Sąd uznał, iż zatrzymanie przedmiotów było w pełni zasadne, ponieważ okoliczności sprawy wymagały ustalenia rodzaju danych, które zawierały twarde dyski komputerów. Ponadto, w opinii Sądu postępowanie organów nie było przewlekłe, ponieważ wydłużony czas oczekiwania na opinię biegłego w postępowaniu karnym uzasadniony był m.in. faktem, iż „zgrywanie danych i sprawdzanie ich identyczności jest zajęciem specjalistycznym i czasochłonnym”. Sąd stwierdził również, że powodowie nie wykazali, by czynności przeszukania dokonano w nerwowej, nieprzyjemnej atmosferze wywołanym niewłaściwym i niestosownym zachowaniem policjantów, ponieważ zeznania funkcjonariuszy „jednoznacznie zaprzeczają tym twierdzeniom”. Zdaniem Sądu państwo K. nie wykazali żadnych szkód materialnych ani niematerialnych, które pozostawałaby w adekwatnym związku przyczynowo - skutkowym z działaniem organów władzy. Brak komputera i dostępu do Internetu nie miał stanowić normalnej przyczyny wystąpienia zaburzeń psychiatrycznych oraz problemów z kontynuowaniem nauki przez powodów, którzy według Sądu mogli korzystać z komputera matki powoda oraz z kafejki internetowej.

RO/ źródło: HFPC

Zobacz także:

Parlament węgierski uchwalił nową konstytucję

Ustawa hazardowa w Senacie

Standardy orzecznicze z zakresu wolności osobistej