Środowisko lekarskie zgłosiło zastrzeżenia do przepisów rozporządzenia w myśl których umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawarta przez Narodowy Fundusz Zdrowia ze świadczeniodawcą, może zawierać zastrzeżenie o karze umownej w razie stwierdzenia niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, z przyczyn leżących po stronie świadczeniodawcy oraz wystawienia recept osobom nieuprawnionym lub w przypadkach nieuzasadnionych.

Zobacz: Błędy w ustawie refundacyjnej nie powinny odbijać się na pacjentach

Przepisy te ustalają również wysokość kar oraz procedurę ich nakładania i egzekwowania.

Jak wskazuje RPO przepisy dotyczące odpowiedzialności i karania lekarzy z tytułu wykonywania umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zamieszczone zostały w rozporządzeniu, a zatem z naruszeniem zasady wyłączności ustawy w zakresie regulowania tych kwestii.

Zobacz: Kolejna lista leków refundowanych już obowiązuje

Zauważa ponadto, że ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, na podstawie której wydano powyższe rozporządzenie, nie zawiera przepisów przewidujących możliwość zawarcia w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przytoczonych wyżej kar.

W tej sytuacji powstaje wątpliwość, czy zamiarem ustawodawcy było ustalenie przedmiotowych kar, skoro ustawodawca nie zawarł rozstrzygnięć w tym zakresie w ustawie- rozważa Rzecznik.

RPO podkreśla również, że z dniem 1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych która ustala m.in. obowiązki osób uprawnionych do wystawiania recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyroby medyczne, objęte decyzją o refundacji.

Zobacz: Lewiatan: Zakaz reklamy aptek musi zniknąć

W wyniku noweli tej ustawy z dnia 13 stycznia 2012 r. uchylony został przepis przewidujący konieczność zwrotu Narodowemu Funduszowi Zdrowia kwot nienależnej refundacji w przypadku wypisania recepty nieuzasadnionej udokumentowanymi względami medycznymi, czy wypisania recepty niezgodnej z uprawnieniami świadczeniobiorcy. Zgodnie z art. 6 ustawy zmieniającej, postępowań w związku z naruszeniem przed dniem wejścia w życie ustawy powyższych kryteriów nie wszczyna się, a wszczęte umarza.

Powyższe wątpliwości skłoniły Rzecznika Praw Obywatelskich do skierowania wystąpienia do Ministra Zdrowia w tej sprawie.

PS/źródło:RPO

Zobacz także:

RPO: Wyższa stawka VAT na e-booki przeczy zasadzie równości

RPO w sprawie wykorzystywania danych osobowych pacjentów