Rzecznik Praw Dziecka zwrócił uwagę na potrzebę wprowadzenia uregulowań prawnych dotyczących mediacji w sprawach rodzinnych, które zapewniłyby dostępność do tej pozasądowej formy rozwiązywania sporów rodzicom o niskim statusie materialnym.

Koszty sądowe obejmują opłaty i wydatki i jak wskazuje Rzecznik, koszty mediacji nie są zaliczane ani do jednych ani do drugich. W konsekwencji nie ma podstaw do ich pokrywania przez Skarb Państwa za stronę zwolnioną od kosztów sądowych.

Zobacz: RPD w sprawie kwalifikacji prawnej spraw o eksmisję

Zatem ustawodawca poprzez brak możliwości zwolnienia stron sporu rodzinnego od kosztów mediacji na zasadach analogicznych jak w przypadku zwolnienia od kosztów sądowych, stworzył barierę ekonomiczną do skorzystania z tej polubownej metody rozwiązania konfliktu- uważa RPD.

W opinii Rzecznika zmiany w przedmiotowym zakresie umożliwiłyby szersze korzystanie z procedury mediacyjnej w sprawach dotyczących wykonywania władzy rodzicielskiej i opieki nad małoletnimi dziećmi.

PS/źródło:RPD

Zobacz także:

RPD w sprawie zasad przyznawania renty rodzinnej

RPD o przesłuchiwaniu dzieci w procesie karnym