Zaproponowano przepisy zapewniające efektywną i merytoryczną kontrolę sądu i prokuratora nad ustawowo dozwolonymi czynnościami operacyjnymi organów ścigania (np. zakładaniem podsłuchów telefonicznych), które ingerują w prawo obywatela do prywatności. Oznacza to, że np. Policja występując do sądu o pozwolenie na założenie podsłuchu, po uzyskaniu pisemnej zgody prokuratora okręgowego, będzie musiała do wniosku w tej sprawie dołączyć także materiały uzasadniające jego złożenie. Do tej pory wystarczał tylko wniosek.


Wprowadzono przepis zobowiązujący prokuratora generalnego do przedstawienia Sejmowi i Senatowi corocznej jawnej informacji o łącznej liczbie ustawowo dozwolonych czynności ingerujących w prawo obywatela do prywatności przez poszczególne służby. Ma ona także zawierać informacje o efektach sądowego i prokuratorskiego nadzoru nad tymi czynnościami.

Wprowadzono zakaz wykorzystywania dowodów uzyskanych w wyniku kontroli procesowej oraz kontroli operacyjnej w innych postępowaniach niż postępowanie karne.

Zobowiązano organy ścigania do powiadomienia prokuratora o wydaniu i wykonaniu zarządzenia dotyczącego zniszczenia materiałów z kontroli operacyjnej, które nie potwierdziły informacji o popełnieniu przestępstwa. Przewidziano też zapis, że o zachowaniu materiałów z kontroli operacyjnej istotnych dla bezpieczeństwa państwa, będzie orzekał sąd okręgowy w Warszawie na pisemny wniosek szefa ABW, po uzyskaniu pisemnej zgody prokuratora generalnego.

Wprowadzono także instytucję tzw. „zgody następczej”, tj. zgody sądu na wykorzystanie dowodów pochodzących z kontroli procesowej lub operacyjnej, gdy utrwalone zapisy wskazują na fakt popełnienia przestępstwa, które nie było przedmiotem postanowienia sądu. O taką zgodę będzie występował tylko prokurator. Możliwość wykorzystania tak zdobytych dowodów ma dotyczyć jedynie najpoważniejszych przestępstw. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do ustaw kompetencyjnych.

Nowe rozwiązania ustawowe mają obowiązywać po 30 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.


KPRM/AS