„Krajowy plan rozdziału uprawnień do emisji dwutlenku węgla na lata 2008-2012”, przygotowany w 2006 r., został odrzucony przez Komisję Europejską w grudniu 2009 r. ze względu na przeszacowanie indywidualnych planów produkcyjnych instalacji. Nowy plan uprawnień do emisji uwzględnia aktualną sytuację gospodarczą oraz realizuje zalecenia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego dotyczące handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie.

Zgodnie z planem, całkowita liczba uprawnień do emisji dwutlenku węgla w okresie rozliczeniowym 2008-2012 wynosi 1 042 576 975 (średniorocznie jest to 208 515 395 uprawnień). Dokładna liczba uprawnień rozdzielona między instalacje wynosi:

  • 200 972 398 – rok 2008,
  • 201 957 864 – rok 2009,
  • 202 244 429 – rok 2010,
  • 202 244 429 – rok 2011,
  • 202 244 429 – rok 2012.

Liczba uprawnień uwzględniona w krajowej rezerwie wynika z różnicy pomiędzy ilością uprawnień wskazanych w rozporządzeniu Rady Ministrów z lipca 2008 r., a ilością uprawnień faktycznie wydanych. Krajowa rezerwa podana w rozporządzeniu Rady Ministrów została określona (w okresie pięciu lat) na poziomie 37 000 270. W latach 2008-2009 z krajowej rezerwy wydano instalacjom 5 306 086 uprawnień, co oznacza, że obecna rezerwa (pomniejszona o tę wartość) wynosi 32 162 921.

Liczba uprawnień do emisji, jakie będą stanowiły krajową rezerwę na zatwierdzone projekty wdrożeń wynosi 750 505.

Przy rozdziale uprawnień do emisji wzięto pod uwagę: zobowiązania przyjęte przez Radę Europejską w marcu 2007 r. dotyczące ograniczenia emisji dwutlenku węgla o 20 proc. do roku 2020, zwiększenie efektywności energetycznej (do 2020 r.) o 20 proc. oraz, w tym samym okresie, wzrost udziału produkcji energii ze źródeł odnawialnych o 20 proc.

Plan uwzględnia ponadto założenia, cele i działania dotyczące ograniczenia emisji gazów cieplarnianych zapisane w: Polityce ekologicznej państwa do roku 2030.

KPRM/AS