Konkurs organizowany jest przez Prezes UOKiK we współpracy z Centrum im. Adama Smitha, Stowarzyszeniem Dziennikarzy Polskich oraz Instytutem Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Wzorem lat ubiegłych przyznane zostaną także dwie równorzędne nagrody – w kategorii artykułów i audycji poświęconych problematyce ochrony konkurencji i konsumentów – o wartości 10 tys. złotych (brutto) każda. Dodatkowo zostanie wręczona Nagroda Jubileuszowa w wysokości 4 tys. złotych (brutto).
Laureatów wyłoni Kolegium, w którego skład wejdą osoby wyróżniające się wiedzą w dziedzinie ekonomii, polityki antymonopolowej, prawa konsumenckiego lub doświadczeniem publicystycznym. Jury pod przewodnictwem Prezes UOKiK uhonoruje prace o najwyższym poziomie merytorycznym i warsztatowym. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas uroczystej gali.
W tym roku tryb zgłaszania prac został uproszczony. Materiał dziennikarski do nagrody może zgłosić niemal każdy, również przez Internet. Artykuły i audycje należy przesłać do17 maja br. (decyduje data stempla pocztowego) na adres: UOKiK, Departament Współpracy z Zagranicą i Komunikacji Społecznej (00-950 Warszawa, Pl. Powstańców Warszawy 1) lub drogą elektroniczną na adres: konkurs@uokik.gov.pl, z dopiskiem (w tytule e-maila) „Konkurs dla dziennikarzy”.
Zgłoszenia mogą być nadsyłane przez autorów materiałów, redakcje oraz inne podmioty i organizacje z wyjątkiem organizatorów oraz członków Kolegium konkursu. Komplet dokumentów musi zawierać:
- wypełniony formularz zgłoszeniowy (wzór zawiera załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu, dostępny na stronie internetowej www.uokik.gov.pl
- kserokopię (skan) artykułu prasowego albo nagranie materiału dziennikarskiego na płycie CD lub DVD w formacie mp3 (w przypadku audycji radiowych), albo nagranie na płycie CD lub DVD w formacie mpeg lub avi (w przypadku programu telewizyjnego) oraz
- zgodę autora na udział w konkursie (wzór oświadczenia zawiera załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu).
Do konkursu dopuszczane będą wyłącznie materiały dziennikarskie opublikowane (wyemitowane) w języku polskim.
Zwycięzcy zostaną ogłoszeni podczas uroczystej gali organizowanej przez UOKiK. Szczegółowe informacje i wyjaśnienia zamieszczono w Regulaminie oraz formularzu zgłoszeniowym na stronie internetowej UOKiK (www.uokik.gov.pl
UOKIK