Oficjalne ustanowienie stosunków dyplomatycznych nastąpiło 22 lipca 1920 roku, gdy poseł Ksawery Orłowski wręczył listy uwierzytelniające Prezydentowi Wschodniej Republiki Urugwaju Baltasarowi Brumowi.

Z okazji tej ważnej dla obu państw rocznicy Strony oświadczają, że Polska i Urugwaj są promotorami wspólnych i uniwersalnych wartości, takich jak: poszanowanie demokracji i praw człowieka, praworządności i umiłowania pokoju. Polska i Urugwaj będą nadal angażować się na rzecz promocji tych wartości w świecie.

Strony wyrażają zadowolenie z bardzo dobrego stanu stosunków dwustronnych. Polska i Urugwaj utrzymują stałe kontakty polityczne, czemu służą okresowe konsultacje na wysokim szczeblu między Ministerstwami Spraw Zagranicznych obydwu państw

Jednocześnie, strony stwierdzają, że w sferze gospodarczej istnieje nadal ogromny niewykorzystany potencjał dla dalszego rozwoju współpracy i deklarują wolę większego zaangażowania na rzecz wzrostu inwestycji i wzajemnej wymiany handlowej. Polska i Urugwaj mają również nadzieję na pogłębienie stosunków kulturalnych i naukowych oraz na bardziej aktywną współpracę na forum międzynarodowym, przede wszystkim w systemie Narodów Zjednoczonych oraz w ramach relacji UE – Urugwaj.

Strony podkreślają znaczenie rozwijającego się partnerstwa biregionalnego pomiędzy Unią Europejską a Ameryką Łacińską i Karaibami. W tym kontekście deklarują, że przyjęły z satysfakcją ogłoszenie decyzji na VI Szczycie UE - AŁiK w Madrycie w maju 2010 r. o wznowieniu negocjacji między UE a Mercosur.

PS/MSZ