Programowanie prezydencji przebiega dwutorowo: z jednej strony prowadzona jest inwentaryzacja spraw, które pojawią się w kalendarzu UE w II połowie 2011 r., z drugiej strony - identyfikowane są obszary zainteresowania polskiej prezydencji.

Zgodnie z przyjętym przez Radę Ministrów dokumentem, najważniejsze przesłania przyszłorocznej polskiej prezydencji w Unii Europejskiej to: Wieloletnie Ramy Finansowe 2014-2020, stosunki ze Wschodem, rynek wewnętrzny, wzmocnienie zewnętrznej polityki energetycznej UE, wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony oraz wykorzystanie kapitału intelektualnego Europy.

Dodatkowym, ważnym elementem programu będą inicjatywy o silnym wydźwięku społeczno-ekonomicznym: Europejski Rok Wolontariatu, Europejski Kongres Kultury, problematyka osób niepełnosprawnych, Forum Rynku Wewnętrznego.

Ponadto podczas dzisiejszego posiedzenia Rada Ministrów przyjęła następujące dokumenty:

  • Informacje

„Prognoza wpływów i wydatków Funduszu Emerytalnego do 2060 roku”, przedłożona przez ministra pracy i polityki społecznej.

  • Informacje związane z UE

„Wstępna lista priorytetów polskiego przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 r., przedłożony przez pełnomocnika rządu ds. przygotowania organów administracji rządowej i sprawowania przez Rzeczpospolitą Polską przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej.

  • Projekty nowelizacji ustaw

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, przedłożony przez ministra zdrowia.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o produktach biobójczych oraz ustawy o zmianie ustawy o produktach biobójczych, przedłożony przez ministra zdrowia.

  • Projekty ustaw

Projekt ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej, przedłożony przez ministra zdrowia.

Projekt ustawy o samorządzie zawodowym pielęgniarek i położnych, przedłożony przez ministra zdrowia.

  • Rozporządzenia

Rozporządzenie w sprawie realizacji przez Agencje Rynku Rolnego zadań związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu „Owoce w szkole” w roku szkolnym 2010/2011, przedłożone przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

  • Stanowiska Rady Ministrów

Stanowisko wobec obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (druk 3178), przedłożone przez ministra pracy i polityki społecznej.

  • Uchwały

Uchwała w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Tieto Poland Sp. z o.o. we Wrocławiu i w Szczecinie pod nazwą: Centrum Badawczo-Rozwojowe, w latach 2010-2011”, przedłożona przez ministra gospodarki.

Uchwała w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej w Gdyni i we Wrocławiu przez Geoban SA oddział w Polsce pod nazwą: Centrum Usług, w latach 2010-2011”, przedłożona przez ministra gospodarki.

Uchwała w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Citibank International Plc oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, Łodzi i Olsztynie pod nazwą: Centrum Doskonałości Procesów Biznesowych, w latach 2010-2012”, przedłożona przez ministra gospodarki.

PS/KPRM