Pozytywna ocena, jaką instytuty badawcze dostały od NIK w zakresie gospodarowania posiadanym majątkiem, jest spowodowana przede wszystkim tym, że utrzymywały one płynność finansową, a ich sytuacja ekonomiczna pozwalała na realizację zadań, do których zostały powołane. W okresie objętym kontrolą na 32 instytuty tylko pięć nie osiągnęło zysku z prowadzonej działalności.

Tymczasem 24 instytuty, które uzyskiwały przychody z działalności gospodarczej, nie odprowadzały od niej podatku dochodowego. Było to możliwe, ponieważ do października 2010 r. ich działalność związana z pracami badawczymi i rozwojowymi podlegała zwolnieniu z opodatkowania.

Zobacz: NIK w sprawie zapobiegania otyłości wśród dzieci

Mimo że praktyka wynajmowania lokali była stała, a taka forma zarabiania jest traktowana przez fiskusa jako działalność gospodarcza, to jedynie sześć instytutów odprowadziło należny podatek. Dziewiętnaście skorzystało ze zwolnienia podatkowego a pięć w ogóle nie wyodrębniło z podstawowej działalności badawczo-rozwojowej, pod względem finansowym i rachunkowym, działalności gospodarczej i w konsekwencji nie zadeklarowało żadnych dochodów z nią związanych.

NIK zwraca również uwagę, że 75 proc. instytutów, które zarabiały na wynajmowaniu lub wydzierżawianiu nieruchomości, nie posiadało stosownych zapisów w statutach, pozwalających na takie wykorzystanie majątku.

W czterech instytutach kontrolerzy odkryli nieprawidłowości przy udzielaniu zamówień na zakup aparatury badawczej. Polegały one na nieokreślaniu istotnych postanowień umów oraz na braku oświadczeń członków komisji przetargowych o braku konfliktu interesów. Zdarzało się też, że gdy w procesie podejmowania decyzji powinny brać udział minimum dwie osoby, decyzje zapadały jednoosobowo.

Zobacz: NIK ocenia nadzór nad badaniami klinicznymi jako nierzetelny

NIK ma także poważne zastrzeżenia do wypełniania przez instytuty obowiązków właściciela lub zarządcy posiadanych nieruchomości. Aż 20 spośród 32 skontrolowanych instytutów nie przeprowadzało w terminie i wymaganym zakresie okresowych kontroli stanu technicznego obiektów.

PS/źródło:NIK

Zobacz także:

NIK: Straże gminne i miejskie bezprawnie nakładały mandaty karne na kierowców

NIK : zakaz zamieszkiwania na ogródku działkowym notorycznie łamany