Rozpoczęła się dystrybucja pierwszego numeru kwartalnika „Na wokandzie”.
W ciągu kilku dni do sądów, prokuratur, studentów wydziałów prawa szkół wyższych, oraz szeregu instytucji związanych z wymiarem sprawiedliwości trafi jego pierwsze wydanie.

Zgodnie z Regulaminem Redakcji kwartalnika, wprowadzonym Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lutego 2009 r., kwartalnik spełnia następujące cele:
1) Służy informowaniu o bieżącej działalności Ministerstwa Sprawiedliwości, w tym o inicjatywach i zamierzeniach Ministerstwa Sprawiedliwości w obszarze doskonalenia prawa;
2) Służy informowaniu o reformach przeprowadzanych w wymiarze sprawiedliwości, w tym w obszarze sądownictwa;
3) Prezentuje aktualne informacje z zakresu problematyki sądownictwa w Polsce i na świecie;
4) Prezentuje problemy wymiaru sprawiedliwości, które mają być rozwiązane w przyszłości, w tym w obszarze sądownictwa;
5) Prezentuje zagadnienia prawa, jego wykładni i stosowania oraz tworzenia nowych rozwiązań;
6) Pełni funkcję forum środowiskowego wymiany opinii o kierunkach reformy prawa;
7) Przyczynia się do kształtowania pozytywnego wizerunku wymiaru sprawiedliwości w Polsce;
8) Służy intensyfikowaniu oraz wprowadzaniu przez Ministerstwo Sprawiedliwości atrakcyjnych form polityki informacyjno-edukacyjnej;
9) Sprzyja ułatwianiu dostępu do informacji o prawie.

Stosując się do powyższych założeń, Redakcja zdecydowała o utworzeniu kwartalnika publikującego profesjonalne treści prawnicze, jednocześnie przeznaczonego dla szerokiego grona odbiorców związanych z wymiarem sprawiedliwości.
Jednocześnie przyjęto, że czasopismo będzie miało otwartą formułę, przewidującą publikację artykułów autorstwa przedstawicieli orzecznictwa i doktryny, pracowników merytorycznych Ministerstwa Sprawiedliwości, jak również dziennikarzy specjalizujących się w problematyce wymiaru sprawiedliwości. Treści zamieszczane w kwartalniku powinny odpowiadać zainteresowaniom zarówno profesjonalnych odbiorców, jak i studentów prawa, zaś forma czasopisma - przy zachowaniu odpowiednio wysokiego poziomu redakcyjnego i edytorskiego - powinna być atrakcyjna oraz zrozumiała dla możliwie jak największej liczby odbiorców zainteresowanych problematyką wymiaru sprawiedliwości.


MS/AS