Zaproponowane przepisy mają wyeliminować proceder nieterminowego płacenia przez inwestorów i wykonawców generalnych za roboty budowlane wykonane przez podwykonawców, którymi często są małe średnie firmy.

Przepisy nowelizacji są wynikiem postanowienia Trybunału Konstytucyjnego z 26 listopada 2006 r. Powinny też usprawnić proces inwestycyjny związany z rozbudową infrastruktury na EURO 2012.

Projekt przyznaje uczestnikom inwestycyjnego procesu budowlanego prawo do zgłoszenia żądania udzielenia zabezpieczenia wierzytelności wynikającej z umowy na roboty budowlane.

Wprowadzono także zasadę równego ponoszenia kosztów zabezpieczenia przez inwestora i żądającego gwarancji zapłaty.

Zgodnie z projektem, będzie też można odstąpić od umowy na roboty budowlane, z winy inwestora, jeśli umowa gwarancji zapłaty nie zostanie podpisana w wyznaczonym terminie. Nie może być on jednak krótszy niż 30 dni. Powinno to pozwolić inwestorowi na załatwienie niezbędnych formalności związanych z udzieleniem gwarancji.
Zgodnie z projektem, umowy gwarancji zapłaty będą mogły zawierać wszystkie podmioty procesu budowlanego. Oznacza to wprowadzenie (kaskadowej) możliwości żądania gwarancji zapłaty przez uczestników procesu budowlanego. Takie zabezpieczenie jest bardzo ważne, bo w większości przypadków w całym cyklu inwestycyjnym uczestniczy wielu podwykonawców.
Nowe przepisy mają obowiązywać 30 dni od daty ich ogłoszenia.

KPRM/AS

Zobacz także:

Zmiany w prawie pracy

Propozycje zmian kodeksu karnego wykonawczego