Podczas ostatniego posiedzenia rząd wysłuchał informacji przedstawionej przez ministra skarbu państwa o stanie negocjacji w sprawie zawarcia porozumienia z Eureko.

Ministerstwo Skarbu Państwa po wielomiesięcznych negocjacjach zawarło z Eureko BV porozumienie dotyczące PZU SA. W jego wyniku Skarb Państwa odzyska kontrolę nad tą strategiczną dla Polski firmą ubezpieczeniową, a Eureko BV docelowo wycofa się z PZU SA. Jednocześnie Eureko BV wycofuje roszczenia o odszkodowanie kierowane do Skarbu Państwa, których wartość szacowało na około 36 miliardów złotych. Tym samym Minister Skarbu Państwa osiągnął wszystkie strategiczne cele, jakie postawił sobie na początku negocjacji.

Porozumienie kończy blisko 10-letni spór wokół prywatyzacji PZU SA, z którym nie mogły sobie poradzić poprzednie rządy. W wyniku porozumienia Skarb Państwa uzyska między innymi następujące korzyści:

1) zrzeczenie się roszczeń Eureko BV wobec Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej i PZU SA, w tym zrzeczenie się roszczeń arbitrażowych;

2) zgoda Eureko BV na rezygnację z uprawnień strategicznego inwestora w PZU SA;

3) zgoda Eureko BV na obniżenie swojego udziału w PZU SA do 23 proc. natychmiast, 18 proc. po przeprowadzeniu IPO i docelowo poniżej 13 proc.;

4) zgoda Eureko BV na nieprowadzenie działalności konkurencyjnej wobec PZU SA przez 3 lata po zejściu poniżej 13 proc.;

5) zobowiązanie się Eureko BV do niezwiększania swojego udziału kapitałowego w PZU SA przez 15 lat;

6) zrzeczenie się uprawnień indywidualnych Eureko BV (do powoływania 4 członków Rady Nadzorczej i 2 członków Zarządu, w tym wiceprezesa) w PZU SA przyznanych na mocy istniejących umów i statutu;

7) zgoda Eureko BV na wygaśnięcie Umowy Sprzedaży Akcji i Pierwszej Umowy Dodatkowej, m.in. w zakresie postanowień zakazujących Skarbowi Państwa zbywania istotnych pakietów akcji PZU SA na rzecz innych podmiotów.

W zamian za wyżej wymienione i zawarte w umowie postanowienia Eureko BV uzyskuje prawo do otrzymania kwoty 3.550.000.000,00 złotych jako dywidendy uzyskanej z tytułu użytkowania akcji Skarbu Państwa i kwoty 1.224.142.000,00 złotych jako kwoty gwarantowanej przy rozliczeniu sprzedaży 4,9 proc. akcji PZU SA w IPO. Umowa nie przewiduje natomiast płatności na rzecz Eureko BV z budżetu państwa.

Zawarcie Porozumienia jest zgodne ze strategicznym celem Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej uczynienia z PZU SA silnej instytucji finansowej mającej swe centrum decyzyjne na terytorium Polski i notowanej na warszawskiej giełdzie. PZU SA już jest firmą znaczącą na rynku europejskim - podpisanie Porozumienia otwiera przed nią nowe możliwości i budowę silnej pozycji w tej części Europy.

Zakończenie sporu w formie porozumienia akcjonariuszy przyczynia się do utrzymania wiarygodności Polski jako rzetelnego partnera w międzynarodowych relacjach gospodarczych.

Porozumienie będzie jawne i zostanie udostępnione w całości opinii publicznej na stronach MSP i PZU.

KPRM/AS

Zobacz także:

Rada Ministrów przyjęła nowelizację Prawa celnego

Rada Ministrów przyjęła projekt wprowadzający upadłość konsumencką