Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności art. 2 ustawy z dnia 3 czerwca 2005 roku o zmianie ustawy - Kodeks karny z art. 7 ust.1 zdanie drugie Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 roku oraz z art. 15 ust. 1 zdanie drugie Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych otwartego do podpisu w Nowym Jorku dnia 19 grudnia 1966 roku.

Oskarżyciel publiczny zarzucił Krystynie M. – dyrektorowi banku, Mirosławowi W. - prezesowi zarządu banku, Adamowi G. - członkowi zarządu banku i Wacławie P. - naczelniczce wydziału kredytów że nie dopełnili swych obowiązków i uruchomili kilka kredytów bez wcześniejszego ich zabezpieczenia, w wyniku czego przyczynili się do powstania znacznej szkody.

Przy obowiązywaniu poprzedniej regulacji kodeksu karnego zarzucone oskarżonym czyny uległyby przedawnieniu w 2006 roku co powodowałoby konieczność umorzenia postępowania. W niniejszej sprawie obrońca Wacławy P. wystąpił do sądu o umorzenie postępowania wskazując na niezgodność kwestionowanego przepisu z Konwencją o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności oraz Międzynarodowym Paktem Praw Obywatelskich i Politycznych.

W ocenie sądu pytającego, normy prawa międzynarodowego powodują, że przedawnienie powinno być traktowane jak inne instytucje prawa materialnego i w związku z tym powinny mieć do niego zastosowanie przepisy wskazanych aktów międzynarodowych.

Rozprawie będzie przewodniczył sędzia TK Marian Grzybowski, sprawozdawcą będzie sędzia TK Adam Jamróz.

TK/AS

Zobacz także:

TK :Znowelizowane przepisy kodeksu karnego tzw. Lex FOZZ, są zgodne z konstytucją