Wprowadzonych przez Senat poprawek było kilkadziesiąt. Senat m.in. skreślił przepis umożliwiający wykorzystanie dotacji na dofinansowanie zadań z rządowych programów wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, do dnia 31 sierpnia następnego roku budżetowego.

Według Senatu powyższa regulacja, która wydłuża termin wykorzystania dotacji nie określając przy tym szczegółów dotyczących jej rozliczenia, jest niezgodna z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, która reguluje rozliczanie dotacji. Ustawa ta stanowi podstawowy akt prawny w tej materii.

Poprawki

Izba Wyższa m.in. zastrzegła w stosunku do osób pełniących funkcje rodziny zastępczej i prowadzących rodzinne domy dziecka zastrzeżono, że nie mogą być to osoby o orientacji homoseksualnej.

Dwie z wprowadzonych przez senatorów zmian dotyczą wprowadzenia okresu przejściowego na zrealizowanie obowiązku objęcia opieką koordynatora pieczy zastępczej wszystkich rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka. Opieka dla nich ma być zapewniona przez powiat po upływie 3 lat od dnia wejścia w życie ustawy.

Do tego czasu opieka koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej obejmie jedynie rodziny zastępcze i prowadzących rodzinne domy dziecka, mających krótsze niż 3 lata doświadczenie w wykonywaniu funkcji rodziny zastępczej.

Kolejne poprawki mają na celu zapewnienie spójności terminologicznej aktu z innymi obowiązującymi ustawami, pozostałe nie wprowadzają zmian merytorycznych.

Wystąpienie HFPC

HFPC zwróciła uwagę, że wprowadzenie do ustawy kryterium orientacji seksualnej jako podstawy wykluczającej uzyskanie uprawnienia budzi poważne wątpliwości, dotyczące zgodności takiego aktu prawnego z Konstytucją.

Uniknięcie zarzutu dyskryminacji jest możliwe dopiero po przytoczeniu argumentów, które w sposób obiektywny uzasadniają odmienne traktowanie jednostek. Jednak, jak wskazują stenogramy z posiedzenia Senatu, w tej sprawie nie podjęto żadnych prób obiektywnego uzasadnienia.

Zwracając się do Marszałka Sejmu, HFPC wyraża nadzieję, że podczas głosowania w Sejmie nad poprawkami Senatu dyskryminujący przepis zostanie odrzucony.

Roma Opoka

Zobacz także:

Postępowanie w sprawach nieletnich w opinii KRS

Ustawa żłobkowa weszła w życie