Na wniosek Komisji Europejskiej Parlament Europejski i Rada przyjęły rozporządzenie Nr 211/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie inicjatywy obywatelskiej, które określa zasady rządzące tym instrumentem oraz procedury z nim związane.

W ramach tej nowej formy udziału społeczeństwa w kształtowaniu polityki Unii Europejskiej milion obywateli z co najmniej jednej czwartej państw członkowskich Unii może wezwać Komisję Europejską do przedstawienia projektów aktów prawnych w dziedzinach, w których Komisja jest do tego uprawniona.

Zobacz: RPO w sprawie zasad oceny zdolności kredytowej

Organizatorzy inicjatywy obywatelskiej - komitet obywatelski składający się z przynajmniej siedmiu obywateli Unii, którzy mieszkają w przynajmniej siedmiu różnych państwach członkowskich - mają rok na zebranie koniecznych deklaracji poparcia. Liczbę ważnych deklaracji poparcia muszą poświadczyć właściwe organy w państwach członkowskich. Następnie w ciągu trzech miesięcy Komisja analizuje inicjatywę i podejmuje decyzję w sprawie działań, jakie należy w związku z nią podjąć.

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 31 marca 2011 r., a ma być stosowane od dnia 1 kwietnia 2012 r.

Zobacz: RPO w sprawie systemu oceny pracy notariuszy

Zgodnie z nowym rozporządzeniem każde z państw członkowskich zgłasza Komisji przepisy szczegółowe przyjęte w celu wykonania niniejszego rozporządzenia, a Komisja informuje o tym pozostałe państwa członkowskie.

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się zatem do Prezesa Rady Ministrów o przedstawienie informacji, jakie działania zostały podjęte przez Radę Ministrów w celu przyjęcia szczegółowych przepisów w celu wykonania rozporządzenia 211/2011. W ocenie RPO zasadne jest aby również polscy obywatele mieli zapewnioną możliwość korzystania z tej formy uczestniczenia w kształtowaniu polityki Unii Europejskiej jako jej pełnoprawni obywatele.

PS/źródło:RPO

Zobacz także:

RPO w sprawie odpowiedzialności za zadłużenia czynszowe

RPO: Potrzebne zmiany w systemie stanowienie prawa