Reforma obejmuje zmiany w dyrektywie dot. warunków przyjmowania osób ubiegających się o azyl oraz rozporządzenia dublińskiego, które pozwala ustalić państwo członkowskie odpowiedzialne za rozpatrzenie wniosku. Ponadto rozporządzenia Eurodac, dotyczącego bazy danych odcisków palców osób ubiegających się o azyl .

Wśród celów propozycji dyrektywy w sprawie warunków przyjmowania osób ubiegających się o azyl jest m.in. zagwarantowanie, że zatrzymanie będzie stosowane tylko w wyjątkowych przypadkach, w których istnieje zagrożenie dla prawa i porządku publicznego. Ponadto w proponowanym akcie prawnym znalazła się gwarancja powstania mechanizmów na szczeblu krajowym w celu zidentyfikowania na wczesnym etapie procedury azylowej osób posiadających specjalne potrzeby oraz zapewnienie im odpowiedniego traktowania. Jej celem jest także ułatwienie dostępu do rynku pracy.

Rządy również musiałyby dołożyć większych starań, aby zapewnić osobom ubiegającym się o azyl godne warunki mieszkaniowe, żywność i odzież oraz dostęp do opieki zdrowotnej i zatrudnienia. Osobom ze szczególnymi potrzebami – jak np. ofiary tortur – przysługiwałoby prawo do pomocy prawnej i medycznej.

Zgodnie natomiast z rozporządzeniem dublińskim ma zostać wprowadzony mechanizm zawieszania przeniesień stosowanych w ramach systemu dublińskiego do krajów borykających się z masowym napływem uchodźców i nie mogącym zapewnić odpowiedniej ochrony.

W pierwszym półroczu 2008 r. w państwach UE złożono 103 500 nowych wniosków o azyl. Powyższa liczba wskazuje, iż UE jest głównym miejscem docelowym potencjalnych azylantów. Większość wnioskodawców pochodzi z Iraku.

KE/KZ

Zobacz także:

Europejska Błękitna Karta dla wykwalifikowanych imigrantów.

Unia wprowadza ułatwienia dla imigrantów z państw trzecich »