Stronę samorządową reprezentowali m.in.: Piotr Uszok – Prezydent Miasta Katowice, Sekretarz Zarządu Unii Metropolii Polskich, Współprzewodniczący KWRiST oraz przedstawiciel Związku Miast Polskich, Sekretarz KWRiST Andrzej Porawski.

Spotkanie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego odbywało się w przedświątecznej atmosferze. Nie zabrakło także tradycyjnego opłatka, którym podzielili się uczestnicy spotkania.

Komisja obradowała nad projektami 6 ustaw i 24 rozporządzeń, rekomendowanych przez zespoły robocze KWRiST. Projektowane zmiany legislacyjne dotyczyły m.in. obrony narodowej (projekt ustawy o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw, przygotowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej), finansów publicznych (projekty 12 rozporządzeń przygotowanych przez Ministerstwo Finansów, w tym projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniający rozporządzenie w sprawie informacji podatkowych), edukacji narodowej (3 projekty rozporządzeń przygotowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej m.in. projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu nauczyciela), sportu i turystyki (m.in. projekt rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania pomocy publicznej w zakresie dotyczącym regionalnej pomocy inwestycyjnej oraz pomocy de minimis w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013).

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowało projekt ustawy o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym oraz projekty dwóch rozporządzeń: projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych dokumentów elektronicznych zawierających akty normatywne i inne akty prawne, elektronicznej formy dzienników urzędowych oraz środków komunikacji elektronicznej i informatycznych nośników danych oraz projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych ich unieważniania, wymiany, zwrotu lub utraty..

Z kolei projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych dokumentów elektronicznych zawierających akty normatywne i inne akty prawne, elektronicznej formy dzienników urzędowych oraz środków komunikacji elektronicznej i informatycznych nośników danych był tematem konferencji uzgodnieniowej w wyniku której zmieniono część zapisów dokumentu. W związku z tym, decyzją Komisji akceptację rozporządzenia przesunięto na spotkanie Zespołu roboczego.

Po uwzględnieniu uwag strony samorządowej uzgodniono natomiast projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych ich unieważniania, wymiany, zwrotu lub utraty.

Projekty nowych rozporządzeń i ustaw przedstawiły do uzgodnienia także Ministerstwo Gospodarki (m.in. projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy finansowej dla nowych inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013), Ministerstwo Środowiska (m.in. projekt ustawy o wprowadzeniu ustawy o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych, ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o zmianie niektórych ustaw), Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (m.in. projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego zmieniającego rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na lata 2004 – 2006).

MSWiA/KZ

Zobacz także:

Rząd przyjął projekt ustawy o ochronie zwierząt

Rząd przyjął poprawki do projektu ustawy budżetowej na rok 2009