Nowa ustawa zastąpi ustawę z dnia 11 stycznia 2001 roku, o substancjach i preparatach chemicznych.

Ustawa realizuje powstałą niedawno konieczność przeklasyfikowania i nowego oznakowania kilku tysięcy substancji chemicznych i kilkuset tysięcy mieszanin. Obowiązek takiej klasyfikacji i znakowania istnieje w Polsce od 1997 r. Powstała jednak konieczność dostosowania zasad klasyfikacji do przepisów wspólnotowych. Nowa klasyfikacja wymaga określenia odpowiednich kategorii zagrożenia. Ustawa reguluje również obowiązek oznakowania opakowań niebezpiecznych substancji i mieszanin.

Inspektor do Spraw Substancji Chemicznych

Na mocy nowych przepisów powołano centralny organ administracji rządowej do spraw substancji i ich mieszanin. Organ taki nosić będzie miano Inspektora do Spraw Substancji Chemicznych i będzie pełnić funkcję nadzorczego organu krajowego, podlegając jednocześnie Ministrowi Zdrowia.

Biuro do Spraw Substancji Chemicznych

Inspektor będzie realizować swoje zadania przy pomocy Biura do Spraw Substancji Chemicznych. Biuro, ma za zadanie kontrolować i weryfikować spełnianie zasad Dobrej Praktyki Laboratoryjnej przez jednostki badające substancje i mieszaniny.

Krajowe Centrum Informacyjne

Inspektor utworzy i poprowadzi Krajowe Centrum Informacyjne, które powstanie w Biurze do Spraw Substancji Chemicznych. Centrum będzie informować zainteresowane podmioty m.in. o produkowanych oraz importowanych substancjach chemicznych i ich mieszaninach.

Przepisy karne ustawy i nadawanie certyfikatów

Ustawa reguluje m.in. procedurę ubiegania się przez jednostki badawcze o nadanie certyfikatu DPL i wpis do wykazu certyfikowanych jednostek badawczych. Określa również sankcje za nieprzestrzeganie przepisów rozporządzenia wspólnotowego. Rozdział o karach zawiera m.in. określenie odpowiedzialności za przeprowadzanie badań na zwierzętach, czy za wprowadzenie do obrotu mieszaniny stwarzającej niedopuszczalne zagrożenie dla zdrowia człowieka.

Zgodnie z przepisem przejściowym, obowiązek oznaczania według ustawy, zostanie wprowadzony od 2015 roku. Do tego czasu będzie można stosować alternatywną nazwę rodzajową, ale pod warunkiem uzyskania zgody Inspektora do Spraw Substancji Chemicznych.

Ustawa będzie obowiązywać po 14 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Roma Opoka

Zobacz także:

Zabawki nie mogą przyczyniać się do ogłuszania dzieci.