Dwie podpisane ustawy to Prawo prywatne międzynarodowe z dnia 4 lutego 2011 r. i nowelizacja ustawy o uposażeniu byłego Prezydenta RP z dnia 3 lutego 2011 r.

Nowe prawo prywatne międzynarodowe

Zmiana zmierza do zharmonizowania krajowego unormowania z prawem wspólnotowym. Niezbędne było unowocześnienie i usunięcie luk występujących w ustawie z dnia 12 listopada 1965 r. Ustawa ta stanowiła w chwili jej uchwalenia osiągnięcie legislacyjne, a przewidziane w niej rozwiązania odpowiadały przyjmowanym w tym czasie na świecie standardom.

Jednak z biegiem czasu nastąpiły głębokie zmiany o fundamentalnym charakterze, które objęły podstawy ustroju politycznego i społeczno-gospodarczego Polski i innych państw. Od tego czasu wzmógł się międzynarodowy ruch osobowy, poszerzył się przepływ kapitału, towarów i usług, rozwinęła się sfera bezpośrednich kontaktów pomiędzy mieszkańcami różnych państw, co prowadzi niejednokrotnie do powstawania różnorodnych sytuacji życiowych z elementem zagranicznym.

Nastąpił również postęp w zakresie integracji europejskiej, a co za tym idzie proces harmonizacji prawa. Uczestnikiem tych procesów jest również Polska i jej obywatele. Program Haski przewiduje, że do 2011 r. mają zostać przyjęte instrumenty zawierające wspólnotowe normy kolizyjne dla zobowiązań pozaumownych, zobowiązań umownych, alimentów, rozwodów, majątkowych ustrojów małżeńskich oraz spraw spadkowych.

Ustawa z 1965 r. nie brała tych wydarzeń i nowych zjawisk pod uwagę, nie odpowiada więc aktualnym potrzebom. Biorąc powyższe pod uwagę, istniała paląca potrzeba nowelizacji, która usuwałaby luki prawne i harmonizowałaby krajowe przepisy z prawem UE. Nowelizacja określa prawo właściwe dla stosunków osobistych i majątkowych, oraz reguluje kwestie związane z odszukaniem, ustaleniem treści i stosowaniem prawa właściwego. Uregulowane zostały również umowne stosunki pracy w zakresie nieuregulowanym rozporządzeniem Rzym I oraz umowy o arbitraż.

Zmiana wysokości uposażenia byłego Prezydenta RP

Nowelizacja dotyczy wypłacania byłym prezydentom dożywotnio miesięcznego uposażenia w wysokości odpowiadającej 75 % kwoty wynagrodzenia zasadniczego urzędującego Prezydenta RP. Celem projektu jest zmiana sytuacji w której wynagrodzenie byłych Prezydentów RP w znaczącym stopniu odbiega od realiów średniego wynagrodzenia w kraju oraz całkowicie rozmija się z wynagrodzeniem otrzymywanym przez byłe głowy państw UE i USA. Dotychczasowo przysługujące uposażenie niejednokrotnie wymusza na byłych prezydentach RP podejmowanie innych działań zarobkowych, które mogą narażać na szkodę interes państwa i obywateli. Zmiana zapewnia wynagrodzenie godziwe i odpowiadające wadze sprawowanej uprzednio najwyższej funkcji w państwie.

Aktualnie przysługujące uposażenie

W obowiązującym stanie prawnym byłym prezydentom RP przysługuje dożywotnio pensja równa połowie wynagrodzenia zasadniczego, które otrzymuje urzędujący prezydent. Obecne wynagrodzenie, nie przekraczające kwoty 4 000 złotych netto jest, zdaniem wnioskodawców, upokarzająco niskie dla osoby sprawującej uprzednio najwyższą funkcję w państwie.

Uposażenie po nowelizacji

Nowelizacja wprowadza do ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o uposażeniu byłego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 1996 r. Nr 75, poz. 356, z późn. zm.) zmiany w art. 2 ust. 1 mającej na celu zwiększenie dożywotniego miesięcznego uposażenia byłych prezydentów do 75 % kwoty wynagrodzenia dla urzędującego prezydenta RP.

Zgodnie z przewidywaniami projektodawców, skutki nowelizacji dla budżetu państwa nie powinny przekroczyć kwoty 225 000 złotych w skali roku budżetowego.

Roma Opoka

Zobacz także:

Kodeks wyborczy podpisany przez prezydenta

Prezydent podpisał nowelizację kodeksu postępowania karnego i cztery inne ustawy