W związku z zaplanowaną na 30 czerwca 2010 r. rozprawą przed Wielką Izbą Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Lautsi p. Włochom, Polska wyraziła poparcie dla działań, jakie na forum Rady Europy podjął Rząd Republiki Włoskiej w związku z powyższym orzeczeniem.

Z Rządem Republiki Włoskiej solidaryzuje się Sejm RP i Senat RP, które odpowiednio w dniach 3 grudnia 2009 r. i 4 lutego 2010 r. przyjęły uchwały w sprawie ochrony wolności wyznania i wartości będących wspólnym dziedzictwem narodów Europy oraz w sprawie poszanowania krzyża.

Polska podziela obawy, jakie wyraża Rząd Republiki Włoskiej w związku z wyżej wymienionym orzeczeniem, w którym Europejski Trybunał Praw Człowieka odszedł w niezrozumiały sposób od jednej z fundamentalnych zasad leżących u podstaw Europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, jaką jest zasada marginesu uznania państwa. Dotychczas zasada ta pozwalała skutecznie godzić Trybunałowi odmienne zwyczaje, tradycje i prawo właściwe różnym Państwom Stronom Konwencji z literą prawa i duchem samej Konwencji, dzięki czemu strasburski system ochrony praw człowieka pozostawał wewnętrznie spójny i odzwierciedlał wartości, które przyświecały jego twórcom.

MSZ/AS