Wydana decyzja dotyczy połączenia dwóch spółek posiadających największe galerie handlowe w Warszawie – współwłaściciel Galerii Mokotów i Złotych Tarasów może przejąć inne centra handlowe – Arkadię i Wileńską po spełnieniu nałożonego przez UOKiK warunku.

Postępowanie przeprowadzone przez UOKiK wykazało, że udział łączących się spółek na rynku wynajmowanych powierzchni handlowo-usługowych w dużych galeriach handlowych na terenie aglomeracji warszawskiej jest wyższy od przewidzianych przez ustawę antymonopolową – 40 proc. wiązanych z posiadaniem pozycji dominującej. Zdaniem Urzędu koncentracja ta doprowadziłaby do wzrostu przewagi rynkowej spółki Unibail-Rodamco – obecnie współwłaściciela Galerii Mokotów i Złotych Tarasów w stosunku do najemców. Po połączeniu spółka ta byłaby w stanie oferować najemcom mniej korzystne warunki umów, np. uzależnianie wynajęcia powierzchni w jednym centrum handlowym od wynajmu w innym, zawieranie umów na wyłączność.

W wydanej zgodzie warunkowej nałożone przez UOKiK obowiązki dotyczą centrum handlowego Złote Tarasy. Urząd uznał, że spółka zależna Unibail-Rodamco będzie musiała do 15 stycznia 2011 roku wyzbyć się wszelkich praw związanych ze sprawowaniem współkontroli nad centrum Złote Tarasy lub sprzedać je inwestorowi nienależącemu do grupy kapitałowej przejmującego.

Unibail-Rodamco zachowa natomiast uprawnienia podobne do przywilejów udziałowców mniejszościowych, przyznawanych w celu ochrony ich interesów finansowych. Spółka będzie miała więc prawo weta m.in. w sprawie zmian w statucie, kapitale czy likwidacji Złotych Tarasów oraz inwestycji, sprzedaży bądź pożyczek przekraczających 500 tys. euro. Do czasu realizacji warunku Unibail-Rodamco będzie musiał co kwartał składać Prezes UOKiK sprawozdania dotyczące wykonywania praw współwłaściciela Złotych Tarasów.

PS/UOKIK