Działania podejmowane przez rząd zmierzają do jak najszerszej realizacji zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn oraz zwalczania wszelkich przejawów dyskryminacji, które mogą wpływać niekorzystnie na decyzje dotyczące wszystkich sfer życia społecznego.

Polska jest krajem o długich tradycjach poszanowania praw kobiet. Przepisy polskiego prawa, zakazujące dyskryminacji ze względu na płeć, były na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat systematycznie uzupełniane, także o zobowiązania międzynarodowe, w tym szczególnie o prawa wynikające z unormowań prawnych Unii Europejskiej.

W dniu 30 kwietnia 2008 roku został powołany pełnomocnik rządu ds. równego traktowania, który w imieniu prezesa Rady Ministrów monitoruje, koordynuje i nadzoruje działania antydyskryminacyjne podejmowane przez resorty oraz opiniuje projekty aktów prawnych i inne dokumenty rządowe w kwestii równego traktowania. Pełnomocnik powołał zespoły do spraw przeciwdziałania dyskryminacji.
W dokumencie uwzględniono sprawozdania z działalności ministerstw i wybranych instytucji centralnych, które zajmują się problematyką dotyczącą równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji.
Omówiono ponadto, realizowane w ramach działań współfinansowanych ze środków unijnych, takie programy jak: Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich (PORZL), Program Operacyjny Kapitał Ludzki (POKL), Program Inicjatywy Wspólnotowej Equal. Programy te, realizowane w różnych latach, były kierowane m.in. do kobiet bezrobotnych, poszukujących pracy lub pragnących założyć własną działalność gospodarczą. Ponadto działania zaplanowane w programach służyły podnoszeniu kwalifikacji i aktywności ekonomicznej kobiet i mężczyzn, korzystaniu z elastycznych form zatrudnienia, godzeniu życia rodzinnego i zawodowego.

Projekt na rzecz równości kobiet i mężczyzn
W Ministerstwie Rozwoju Regionalnego opracowano projekt „Agenda działań na rzecz równości szans kobiet i mężczyzn w ramach POKL”, w którym przewidziano, że w latach 2009-2013 będą realizowane dwa główne cele: tworzenie równościowego systemu instytucjonalnego oraz podniesienie świadomości projektodawców w kwestii realizacji zasady równości szans.

W IV kwartale 2009 r. pełnomocnik ds. równego traktowania rozpocznie realizację ogólnopolskiego projektu systemowego pn. „Równe traktowanie standardem dobrego zarządzania”. Głównym celem projektu będzie wzmocnienie i wsparcie administracji rządowej i samorządowej w realizacji zasady równego traktowania, w tym przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na płeć, poglądy polityczne, wiek, orientację seksualną, stan cywilny i rodzinny. Rządowy program na rzecz równego traktowania zostanie przygotowany do końca 2011 r.
Informacja pełnomocnika rządu ds. równego traktowania zostanie przekazana do Sejmu.

KPRM/AS

Zobacz także:

Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka