Koło naukowe ZPM Ius Gentium działające przy WPiA Uniwersytetu Warszawskiego zorganizowało konferencję pod patronatem Open Society Institute w ramach realizacji Global Drug Policy Program, będącym odpowiedzią na światową działalność polityczną dotyczącą problemu narkotykowego.

Konferencja połączona została z zaprezentowaniem publikacji „Prawo i polityka narkotykowa. Zarys problemu ze szczególnym uwzględnieniem międzynarodowego systemu ochrony praw człowieka”. Głównym celem studentów było opracowanie tematu pod względem prawnym, trzeba mieć bowiem na uwadze fakt, iż problem narkotyków o wiele częściej rozpatrywany jest pod względem moralnym, etycznym, czy politycznym.

Spotkanie zostało podzielone na trzy części mające ująć rozważaną sprawę z różnych perspektyw.

Podczas pierwszego panelu Barbara Radoń mówiła o regulacjach, mających znaczenie polityczne, które stanowią narzędzia projektujące koncepcje polityki narkotykowej. W swoim wystąpieniu odniosła się do potrzeby wypracowania odpowiednich narzędzi prawnych umożliwiających skuteczną walkę z narkotykami, czego nie zdołał do tej pory dokonać ONZ pomimo przyjętej w 1998 roku deklaracji „Drug FreeWorld – We Can Do It!”. Wiktor Wesołowski szerzej omówił działalność Narodów Zjednoczonych w ramach polityki narkotykowej, która rozpatruje problem w jego globalnym zakresie. Oktawian Kuc przedstawił sytuację w polskim ustawodawstwie, mając na uwadze fakt, czy Polska wypełnia swoje zobowiązania międzynarodowe. Obecnie mamy do czynienia z całkowitą kryminalizacją posiadania środków psychoaktywnych.

W części kolejnej rozważana była sytuacja w Europie. Paweł Kamocki nakreślił historię polityki narkotykowej w Unii Europejskiej zaczynając od pierwszych wspólnych działań (m.in. stworzenie w 1989 roku CELAD), a kończąc na propozycjach wyznaczonych w Planie działania UE w zakresie narkotyków na lata 2009 – 2012. Adam Ploszka skupił się natomiast na pracy Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, który oprócz spraw związanych ściśle z narkotykami i problematyką ich posiadania, zajmuje się również prawami człowieka osób uzależnionych.

W ostatnim panelu poświęconym polskim problemom Katarzyna Dąbrowska analizowała polskie ustawodawstwo oraz politykę karną wobec zjawiska narkomanii. Krzysztof Kozłowski skupił się na przedstawieniu przepisów dotyczących definicji posiadania środków odurzających i substancji psychotropowych w świetle polskiego orzecznictwa, a także w ramach praw człowieka. Na koniec Karolina Marcjanik omówiła kryminalizację i penalizację posiadania różnej ilości narkotyków skupiając się na konstytucyjnej zasadzie proporcjonalności.

Emila Amielańczyk