Na mocy ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw został uchylony art. 585 Kodeksu spółek handlowych, a także znowelizowany został art. 296 Kodeksu karnego. Omawiane zmiany wejdą w życie z dniem 13 lipca 2011 r. Asumptem do wskazanych zmian był brak określoności czynu zabronionego z art. 585 k.s.h., co mogło rodzić wątpliwości natury konstytucyjnej.

Wcześniejsze propozycje zmian art. 585 k.s.h., mające dookreślić znamiona czynu stypizowanego w tym przepisie, wprowadzały karalność narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody majątkowej spółce handlowej. Byłby to więc typ narażenia na niebezpieczeństwo, którego odpowiednikiem jest czyn z art. 296 § 1 k.k.

Wobec powyższego Komisja Kodyfikacyjna Prawa Karnego w opinii o "Projekcie nowelizacji art. 585 k.s.h i innych przepisów kryminalizujących działanie na szkodę określonych podmiotów" wskazała, iż należałoby zastanowić się nad alternatywnym rozwiązaniem tj. skreśleniem art. 585 k.s.h. i wprowadzeniem do art. 296 k.k. odpowiednich zmian. Mając na względzie powołane wyżej zmiany legislacyjne RPO wskazuje, iż do wyroków skazujących za czyny z art. 585 k.s.h. będzie mieć zastosowanie instytucja zatarcia skazania z mocy prawa określona w art. 4 § 4 k.k.

PS/źródło:RPO

Zobacz także:

BCC popiera zmiany w przepisach odnośnie odpowiedzialności za przestępstwa działania na szkodę spółki

Przestępstwo działania na szkodę spółki