Zasadnicze zmiany wprowadzono do ustawy o Policji i ustawy o Straży Granicznej, aby dostosować ich przepisy do regulacji unijnych, zwłaszcza w kwestii zwalczania terroryzmu i przestępczości transgranicznej.

Ustawa z 6 kwietnia 1990 r. o Policji

Wprowadzono do niej nowy rozdział – Realizacja wspólnych działań na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej. Zawarto w nim przepisy, które umożliwiają udział polskich policjantów i pracowników Policji we wspólnych operacjach poza granicami Polski, na terytorium innego państwa członkowskiego. Dotyczy to przede wszystkim wspólnych patroli i innych operacji mających na celu ochronę porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz zapobiegania przestępczości. Chodzi też o wzajemne wsparcie i wspólną realizację zadań, zgodnie z prawem krajowym, w związku m.in. ze zgromadzeniami, imprezami masowymi, klęskami żywiołowymi. Wprowadzono także możliwość udzielania pomocy innym państwom członkowskim przez specjalną jednostkę interwencyjną.

Zaproponowano, aby komendant główny Policji decydował o udziale polskich funkcjonariuszy we wspólnych patrolach lub innych działaniach podejmowanych w celu utrzymania porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz zapobiegania przestępczości. Z kolei minister spraw wewnętrznych i administracji w zarządzeniu określałby udział funkcjonariuszy Policji poza granicami Polski w razie zagrożenia bezpieczeństwa publicznego m.in. w związku ze zgromadzeniami, imprezami masowymi, klęskami żywiołowymi.

Ustawa z 12 października 1990 r. o Straży Granicznej

Wprowadzono do tej ustawy nowy rozdział – Udział Straży Granicznej we współpracy transgranicznej państw Unii Europejskiej. Zawarto w nim analogiczne regulacje jak w przypadku policjantów i pracowników Policji. Zgodnie z nowymi przepisami, komendant główny Straży Granicznej będzie delegował (lub odmawiał delegowania) funkcjonariuszy i pracowników do wykonywania zadań na terytorium innego państwa członkowskiego UE.

Do ustawy dodano także rozdział – Udział Straży Granicznej we wspólnych działaniach koordynowanych przez Europejską Agencję Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej (FRONTEX). Oznacza to, że funkcjonariuszy wchodzących w skład krajowej rezerwy ekspertów (wyznaczonych przez komendanta głównego SG) będzie można delegować do zespołów szybkiej interwencji na granicy zewnętrznej UE i wspólnych operacji przeprowadzanych na tej granicy.

W projekcie zapisano, że Straż Graniczna w zakresie ochrony granicy państwowej i kontroli ruchu granicznego ma współdziałać z właściwymi organami i instytucjami Unii Europejskiej oraz organami granic innych państw.

W projekcie przewidziano także zmiany w ustawach: o ochronie granicy państwowej i o broni i amunicji. Nowe rozwiązania mają obowiązywać po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

KPRM/AS