Wnioskiem z dnia 8 kwietnia 2010 r. Fundacja zwróciła się do Prezesa IPN o udostępnienie informacji publicznej w postaci danych statystycznych na temat ilości decyzji o odmowie udostępnienia zainteresowanym dotyczących ich dokumentów komunistycznych organów bezpieczeństwa państwa wydanych w 2007 i 2008 r. przez Prezesa IPN i dyrektorów poszczególnych oddziałów IPN.
Adresat wniosku uznał, że informacja ma charakter przetworzony, a jednocześnie, że za jej udostępnieniem Fundacji nie przemawia szczególny interes publiczny, w ujęciu ustawy o dostępie do informacji publicznej.
W ustnych motywach wyroku z dnia 9 grudnia 2010 r. Naczelny Sąd Administracyjny wskazał między innymi, że Helsińska Fundacja Praw Człowieka jest podmiotem, którego pozycja w kwestii ochrony praw człowieka jest niepodważalna w Polsce, co z tego wynika istnieje szczególnie istotny interes publiczny w udostępnieniu jej informacji statystycznych o ilości decyzji administracyjnych wydanych na podstawie niekonstytucyjnych przepisów ustawy o IPN.
W ocenie Sądu samo zliczenie wydanych decyzji administracyjnych nie powoduje, że informacja publiczna o ich ilości jest informacją przetworzoną. Pozostaje ona informacją prostą. Niezależnie jednak od charakteru informacji publicznej Sąd nie ma wątpliwości, że po stronie Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka istnieje szczególny interes publiczny w jej udostępnieniu.

Wyrok NSA z dnia 9 grudnia 2010 roku (Sygn. akt I OSK 1798/10).

PS/źródło: HFPCz

Zobacz także:

SR: Aplikant radcowski może być asystentem sędziego

Wyrok ETS w sprawie skreślenia z listy adwokatów urzędnika