Trybunał Konstytucyjny rozpozna pytanie prawne w sprawie zgodności art. 2 ust. 1 i 2 w związku z przepisem art. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych z art. 2 konstytucji, w zakresie, w jakim nakłada na pracodawcę samorządowego obowiązek rozwiązania umowy o pracę z pracownikiem samorządowym zatrudnionym na stanowisku urzędniczym, skazanym prawomocnie za przestępstwo umyślne, co do którego wyrok uprawomocnił się przed wejściem w życie przedmiotowej ustawy.

Bogdan B. był zatrudniony na stanowisku zastępcy kierownika Gminnego Zakładu Usług Komunalnych. w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy zawartej na czas nieokreślony. Umowa została wypowiedziana z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. Podaną przez pracodawcę przyczyną wypowiedzenia było skazanie Bogdana B. za przestępstwo umyślne, potwierdzone informacją z Krajowego Rejestru Karnego, co zgodnie z zaskarżonym przepisem jest przyczyną nie spełnienia wymogów niezbędnych do zajmowania stanowiska urzędniczego.

Rozprawie będzie przewodniczył sędzia TK Wojciech Hermeliński, I sprawozdawcą będzie prezes TK Bohdan Zdziennicki, a II sprawozdawcą będzie sędzia TK Mirosław Granat.

TK/AS

Zobacz także:

Przestępstwo znieważenia Prezydenta RP przed TK

TK:MS będzie nadal nadzorować administracyjnie sądy powszechne