Wraz z Umową zostało podpisane Porozumienie Administracyjne w sprawie stosowania Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Australią o zabezpieczeniu społecznym.

Po umowie ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki oraz umowie z Kanadą, które weszły w życie w tym roku (umowa ze Stanami Zjednoczonymi dnia 1 marca, a z Kanadą dnia 1 października), jest to kolejna umowa z państwami zza oceanu o największych skupiskach Polonii, z którymi wcześniej nie były uregulowane stosunki w zakresie zabezpieczenia społecznego.

Podjęcie negocjacji umów z państwami o tak licznej Polonii było możliwe dopiero po uzyskaniu przez Polskę członkostwa w Unii Europejskiej, a tym samym przystąpieniu do koordynacji systemów zabezpieczenia z wszystkimi państwami Wspólnoty.

Polonia australijska jest szacowana na 170 tysięcy osób. W ostatnich latach jej przedstawiciele zwracali się do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, bezpośrednio lub za pośrednictwem innych organów władzy publicznej, z postulatami uregulowania polsko-australijskich stosunków w dziedzinie zabezpieczenia społecznego, podnosząc sprawę „utraconych” polskich okresów ubezpieczenia oraz braku transferu świadczeń między Polską a Australią.

W związku z tym, po rozpoczęciu rozmów w sprawie umów z takimi państwami jak USA czy Kanada, przyjęto także, propozycję negocjacji od rządu australijskiego.
Negocjacje Umowy rozpoczęto w 2007 roku. W trakcie trzech rund rozmów wynegocjowano Umowę oraz Porozumienie Administracyjne.

Zawarcie Umowy przyniesie korzyści polskim i australijskim obywatelom oraz podmiotom gospodarczym. W szczególności zagwarantuje:

•uwzględnienie okresów stałego pobytu w Australii w wieku produkcyjnym (od 16 do 65 lat) na prawo i wysokość polskich świadczeń, a także uwzględnienie polskich okresów ubezpieczenia społecznego na prawo i wysokość australijskich emerytur (osoby, które nie kwalifikują się do świadczeń zgodnie z prawem wewnętrznym, po zsumowaniu na podstawie umowy okresów w obu państwach, mogą uzyskać prawo do świadczeń częściowych z jednego lub obu państw);

•transfer świadczeń objętych Umową pomiędzy państwami;

•unikanie podwójnego ubezpieczenia pracowników delegowanych do drugiego państwa i opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne wyłącznie w państwie delegującym.
Poprzez równe traktowanie obywateli obu państw pod względem praw i obowiązków, dotyczących prawa i wypłaty świadczeń, postanowienia Umowy będą sprzyjać migracjom pomiędzy Polską a Australią. Wyeliminowanie podwójnego opłacania składek za pracowników delegowanych poprawi także warunki współpracy gospodarczej obu państw.
Po podpisaniu Umowa będzie podlegać ratyfikacji, za ustawową zgodą Parlamentu.
Umowa wejdzie w życie pierwszego dnia trzeciego miesiąca po pisemnej notyfikacji przez ostatnie z państw (Australię lub Polskę) o zakończeniu ustawowych i konstytucyjnych procedur przez siebie stosowanych.

MPiPS/AS

Zobacz także:

Umowy o zabezpieczeniu społecznym z USA weszły w życie