Wyrok sądu dotyczy postępowania zakończonego przez Urząd w październiku 2009 roku. Prezes Urzędu stwierdziła wówczas, że przejęcie kontroli przez Kolejowe Zakłady Nawierzchniowe Cogifer Polska nad spółką Koltram doprowadziłoby do istotnego ograniczenia konkurencji.

Podstawowym przedmiotem działalności przedsiębiorców jest produkcja rozjazdów torowych – są to urządzenia służące do zmiany kierunku przejazdu pojazdu szynowego z jednego toru na inny. Prezes UOKiK wzięła pod uwagę przede wszystkim strukturę rynku. Obecnie działają na nim trzy liczące się podmioty. Po dokonaniu koncentracji pozostałyby dwa, z dużą przewagą połączonych Cogifer i Koltram. Ponadto wysoki koszt wejścia na rynek oraz bariery prawne w istotny sposób ograniczają pojawienie się ewentualnych konkurentów.

Wydając zakaz Prezes Urzędu uznała, że w wyniku przejęcia przez Cogifer kontroli nad Koltram konkurencja na krajowym rynku sprzedaży rozjazdów kolejowych oraz bocznicowych, w tym części do tych rozjazdów, zostałaby istotnie ograniczona. Utrudniłoby to odbiorcom rozjazdów możliwości negocjowania warunków zamówień.
W dniu 5 kwietnia Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oddalił odwołanie od decyzji Prezesa UOKiK zakazującej koncentracji.

Sąd zgodził się z oceną ustaleń faktycznych Prezesa Urzędu, zawartymi w decyzji oraz stwierdził, że w związku z istniejącymi barierami wejścia na ten rynek oraz faktem, że grupa VAE oraz KZN Bieżanów nie byłyby w stanie wywrzeć presji konkurencyjnej na połączone spółki Cogifer i Koltram - w wyniku ich koncentracji z pewnością konkurencja na rynku rozjazdów kolejowych zostałaby istotnie ograniczona.

PS/źródło:UOKiK

Zobacz także:

Loterie smsowe pod lupą UOKiK i UKE

Polkomtel zapłaci 130 mln zł za uniemożliwienie kontroli UOKiK