Minister Sprawiedliwości zaskarżył uchwałę Rady Izby Notarialnej w Krakowie z dnia 7 maja 2010 r.
Istota zaskarżonej uchwały dotyczyła uzależnienia objęcia patronatu nad aplikantem odbywającym szkolenie w trybie pozaetatowym od zgody notariusza. Uchylając uchwałę w tym zakresie, Sąd Najwyższy po raz kolejny podzielił stanowisko Ministra Sprawiedliwości, że jest to regulacja sprzeczna z obowiązującymi przepisami prawa oraz dotychczasową linią orzecznictwa Sądu Najwyższego.

Sąd orzekł, że z art. 35, 72 i 75 Ustawy - Prawo o notariacie wynika obowiązek izby notarialnej do prowadzenia aplikacji. Notariusz powinien uczestniczyć w wypełnianiu obowiązków przez samorząd, a ten obowiązek ma charakter publiczno-prawny. Byłoby natomiast naruszeniem zaufania do korporacji notarialnej, gdyby na skutek odmowy przez notariusza podjęcia się szkolenia nie doszłoby do realizacji uprawnień przysługujących aplikantom.

Sąd Najwyższy utrzymał zaskarżoną uchwałę w części dotyczącej wymogów jakie postawiono notariuszowi wyróżniającemu się wysokimi kwalifikacjami i umiejętnościami dydaktycznymi, który może sprawować patronat.
Zgodnie z postanowieniami uchwały, od takiego notariusza należy wymagać, by uzyskał pozytywną ocenę z dwóch ostatnich wizytacji, nie został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne, nie orzeczono w stosunku do niego kary dyscyplinarnej w okresie objętym dwoma ostatnimi wizytacjami i nie zalegał z płatnością składek na samorząd notarialny za okres dłuższy niż trzy miesiące.

PS/źródło:MS

Zobacz także:

Uchwałysamorządunotarialnego uchylone

SN podzielił argumenty Ministra Sprawiedliwości