Nowelizację ustawy podjęto na skutek protestów lekarzy i aptekarzy. Odstąpiono w określonych wypadkach od konieczności zwrotu przez lekarza kwoty nienależnej refundacji, jeśli błędnie wypisze receptę. Chodzi o wypisanie recepty np. nieuzasadnionej względami medycznymi lub niezgodnej z listą leków refundowanych, a także niezgodnie z uprawnieniami pacjenta. Lekarze, którzy do chwili wejścia w życie nowych przepisów wystawili taką receptę, zostaną objęci abolicją.

Zmiany wprowadzone w ustawie o zawodzie lekarza i lekarza dentysty przewidują ponadto, że lekarze nie będą wpisywać na recepcie poziomu odpłatności za leki mające jeden poziom refundacji.

Zobacz: Kompromis w sprawie ustawy refundacyjnej

Nowelizacja przewiduje też, że farmaceuci, którzy do dnia jej wejścia w życie zrealizują niewłaściwie wypisane recepty, nie będą ponosili za to odpowiedzialności. Zgodnie z nowelizacją, aptekarze zyskali możliwość wnoszenia zażaleń od decyzji kontrolerów Narodowego Funduszu Zdrowia do dyrektorów oddziałów wojewódzkich. Jeśli zażalenie nie zostanie uwzględnione, aptekarz będzie mógł odwołać się do prezesa NFZ. Wniesienie zażalenia lub odwołania wstrzyma wykonanie zaleceń pokontrolnych.

W myśl nowych przepisów, Ministerstwo Zdrowia będzie mogło podjąć decyzję administracyjną o refundowaniu leku w razie zastosowania go przy schorzeniach, których nie obejmuje jego charakterystyka. Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych będzie publikował na swojej stronie internetowej dane dotyczące charakterystyki leków.

Nowelizacja zmienia również sposób naliczania marży detalicznej dla leków i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego sprowadzanych z zagranicy. Chodzi o tzw. import docelowy leku dla konkretnego pacjenta, realizowany na podstawie szczegółowych i zweryfikowanych zaleceń lekarza. Zrównano marżę detaliczną dla tych leków z marżą detaliczną dla pozostałych rodzajów leków, dzięki czemu pacjenci mają zyskać większy dostęp do tych środków.

Zobacz: Lekarze nie będą karani za złe wypisywanie recept

Minister zdrowia Bartosz Arłukowicz, obecny na posiedzeniu Izby, podkreślił, że nowe przepisy m.in. umożliwiają aptekarzom odwołanie od decyzji kontrolera NFZ. Zaznaczył też, że nie można zgodzić się na całkowite usunięcie z ustawy zapisów umożliwiających karanie aptekarzy za niewłaściwą refundację. Przypomniał, że NFZ wydaje rocznie na finansowanie leków 9 mld zł. "Płatnik powinien mieć narzędzia kontroli" − przekonywał. Dodał, że bez artykułu, którego usunięcia domagają się aptekarze, prowadzenie kontroli zostałoby uniemożliwione. Minister zapowiedział także, że resort zdrowia w rozporządzeniach, opracowanych w porozumieniu ze środowiskiem aptekarskim i lekarskim, doprecyzuje zasady kontroli.

PS/źródło:senat.gov.pl

Zobacz także:

Nowa lista leków refundowanych

Nowelizacja ustawy refundacyjnej nie spełnia oczekiwań aptekarzy