Ze względu na fakt, że jest to zupełnie nowa instytucja i brak jest jakiegokolwiek doświadczenia praktycznego w przedmiotowym zakresie, wszystko wskazuje na to, iż to strony uregulują administratora w umowie. Jedną z wad tej nowej instytucji jest fakt, że ustawodawca niedoprecyzował jej roli i znaczenia. Wydaje sie jednak, iz potrzeba ustanowienia administratora podyktowana jest przede wszytskim brakiem regulacji ustawowej odnośnie podmiotu mającego administrować hipotekę.

Według mec. Tomasza Czecha, administratorem hipoteki jest zastępca pośredni. Działa w imieniu własnym, na rzecz zabezpieczonych wierzycieli. Hipoteka należy do majątku administratora, a zabezpieczone wierzytelności – do majątków wierzycieli. Administratorem może być dowolna osoba fizyczna, osoba prawna, ułomna osoba prawna. Co ważne, administrator nie musi być wierzycielem. Powołanie administratora następuje w drodze pisemnej umowy obligacyjnej między administratorem a wierzycielem. Stroną umowy o ustanowienie hipoteki jest administrator. Hipotekę na imię administratora ustanawia się tylko w formie akty notarialnego, wówczas art. 95 Prawa bankowego nie ma zastosowania.

W jakich przypadkach można ustanowić administratora hipoteki?

Następuje to w celu zabezpieczenia hipoteką kilku wierzytelności przysługujących różnym podmiotom, a służącym sfinansowaniu tego samego przedsięwzięcia. Pod pojęciem „przedsięwzięcia”, rozumiemy wszelkiego rodzaju inwestycje strukturalne, cel gospodarczy, czy cel obrany przez strony, np. nabycie akcji, zakup działki gruntu, bieżąca działalność gospodarcza, hedging.

Wejście w życie nowelizacji UKWH znacznie komplikuje stan prawny – mówił mec. Tomasz Czech. Od 20 lutego 2011 r. w obrocie będą funkcjonowały hipoteki, które podlegają trzem zróżnicowanym reżimom prawnym:

1.hipoteki zwykłe i związane z nimi hipoteki kaucyjne zabezpieczające roszczenia uboczne, do których stosuje się dotychczasowe przepisy UKWH, z wyjątkiem art. 76 ust. 1 i 4 UKWH mających zastosowanie w zmienionym brzmieniu,

2.hipoteki kaucyjne, które podlegają znowelizowanym przepisom UKWH, z wyjątkiem przepisów o rozporządzaniu opróżnionym miejscem hipotecznym,

3.hipoteki o znowelizowanej konstrukcji, do których w pełni mają zastosowanie zmienione przepisy UKWH.

W praktyce szczególnie problematyczne może okazać się ustalenie, jaki reżim prawny jest właściwy w odniesieniu do danej hipoteki – zakończył mec. Tomasz Czech.

Agnieszka Wencek