Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności:
1) art. 4 pkt 5 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 roku o emeryturach pomostowych z art. 2 i z art. 32 konstytucji - w zakresie, w jakim przyznaje on prawo do emerytury pomostowej wyłącznie pracownikom, którzy wykonywali prace w szczególnych warunkach lub prace w szczególnym charakterze przed dniem 1 stycznia 1999 roku;
2) art. 3 ust. 1-3 tej ustawy oraz załącznika nr 1 i załącznika nr 2 do tej ustawy z art. 32 konstytucji - w zakresie, w jakim różnicują sytuację pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub prace w szczególnym charakterze, przyznając prawo do emerytury pomostowej jedynie części z tych pracowników, a innym takiego prawa odmawiając.

Z art. 4 pkt. 5 ustawy wynika, że z emerytury pomostowej mogą skorzystać wyłącznie osoby, które rozpoczęły pracę w szczególnych warunkach lub pracę w szczególnym charakterze przed dniem 1 stycznia 1999 r., natomiast osobom, które taką samą pracę rozpoczęły po tej dacie, takie prawo nie przysługuje. Zdaniem wnioskodawców przepis ten jest niezgodny z konstytucją, ponieważ narusza wynikającą z zasady demokratycznego państwa prawnego zasadę ochrony praw słusznie nabytych. Nakazuje ona chronić zarówno prawa nabyte, jak i ekspektatywy praw. Im dłuższa jest perspektywa czasowa podejmowanych działań, tym silniejsza powinna być ochrona zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa. W ocenie wnioskodawcy, kwestionowane przepisy naruszają te zasady.

Zdaniem wnioskodawcy art. 3 ust. 1-3 ustawy o emeryturach pomostowych oraz załącznika nr 1 i załącznika nr 2 do tej ustawy naruszają zasadę równości. Wykaz prac w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze nie zawiera prac w hałasie, wykonywanych poza pomieszczeniami zamkniętymi, pracy zmianowej nocnej oraz pracy nauczycieli. Pominięcie to nie znajduje uzasadnienia z medycznego punktu widzenia ze względu na duże obciążenie psychofizyczne przy tych kategoriach prac.

Rozprawie będzie przewodniczył sędzia TK Adam Jamróz, sprawozdawcą będzie sędzia TK Wojciech Hermeliński.

TK/AS