Zgodnie z art. 97 ust. 5-8 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz.U. Nr 227, poz. 1508) członkowi korpusu służby cywilnej nie przysługuje odrębne wynagrodzenie za ponadwymiarową pracę, a jedyną formą rekompensaty jest możliwość odbioru czasu wolnego. Dodatkowo omawiane przepisy uzależniają wysokość tej formy rekompensaty od statusu pracowniczego członka korpusu służby cywilnej.

Niezależny Komitet Ekspertów, kontrolując obowiązujące w Polsce pragmatyki służbowe wskazał, że są one niezgodne w szczególności z art. 4 pkt 3 Europejskiej Karty Społecznej (Dz. U. z 1999 r. Nr 8, poz. 67) przez to, że godziny przepracowane nadliczbowo są kompensowane co do zasady czasem wolnym od pracy jedynie w wymiarze odpowiadającym czasowi przepracowanemu nadliczbowo.

Ponadto regulacje ustawowe nie przewidują zwiększonego wynagrodzenia ani rekompensowania czasem wolnym pracy w
godzinach nadliczbowych świadczonej przez urzędników służby cywilnej, podczas gdy Niezależny Komitet Ekspertów dopuszcza odstąpienie od tego obowiązku jedynie w odniesieniu do "wysokich funkcjonariuszy państwowych", nie zaś wszystkich osób pełniących funkcje publiczne.

Podejmując ten problem Rzecznik Praw Obywatelskich uzyskał od Szefa Służby Cywilnej informację o podjęciu decyzji dotyczącej stosownej nowelizacji przepisów ustawy o służbie cywilnej w II połowie 2009 r. (pismo DSC.WZ-4451-l(5)/09 z dnia 18 maja 2009 r.).

Jednak jak zauważa Rzecznik oczekiwana nowelizacja przepisów ustawy o służbie cywilnej nie została zrealizowana do tej pory. Co więcej, w efekcie aktualizacji planu legislacyjnego rządu na bieżący rok, przygotowany projekt nowelizacji ustawy o służbie cywilnej, przewidujący rekompensatę dla urzędników i pracowników za pracę w godzinach ponadnormatywnych został wpisany do tzw. planu rezerwowego.

W opinii RPO może to doprowadzić do dalszego utrzymania obecnego stanu prawnego, pozostającego w kolizji z praktyką stosowania art. 4 pkt 3 Europejskiej Karty Społecznej, uznającego prawo pracowników, mężczyzn i kobiet, do jednakowego wynagrodzenia za pracę jednakowej wartości. Jak zauważa RPO jest to regulacja zasadniczo odmienna od regulacji powszechnego prawa pracy, w ramach której przewidziano dodatkowe wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w
godzinach nadliczbowych (art. 1511 k.p.).

PS/źródło:RPO

Zobacz także:

RPO odnośnie wykorzystywania i upubliczniania materiałów z monitoringu

RPO w sprawie braku możliwości rejestracji bezrobotnego