W lutym 2008 roku do Urzędu wpłynęło zgłoszenie zamiaru połączenia dwóch zakładów drobiarskich: Exdrob z Kutna i Sadrob z Płocka. Obie spółki zajmują się produkcją i sprzedażą mięsa drobiowego i jego przetworów. Po analizie przesłanych materiałów, w szczególności listy osób wchodzących w skład zarządów spółek, Prezes UOKiK stwierdził, że przedsiębiorcy kontrolują już siebie nawzajem i zwrócił przesłany wniosek. Zgodnie z prawem nie podlegają obowiązkowi zgłoszenia koncentracje, do których dochodzi w ramach tej samej grupy kapitałowej.

W kwietniu zostało wszczęte postępowanie wyjaśniające, które miało na celu ustalenie czy przedsiębiorcy mieli obowiązek uzyskać zgodę Urzędu na dokonanie wcześniejszej transakcji. Z materiałów zgromadzonych w toku postępowania wynika, że w 2005 roku rada nadzorcza Exdrob podjęła uchwałę, która doprowadziła do sytuacji, w której większość członków zarządu spółki stanowili członkowie zarządu Sadrob. Zdaniem Urzędu doprowadziło to do przejęcia przez Sadrob kontroli nad Exdrob.

W tym przypadku to na przejmującym ciążył ustawowy obowiązek uzyskania zgody Prezesa UOKiK na dokonanie transakcji. Pomimo tego spółka Sadrob nie zgłosiła opisanego przejęcia do Urzędu.

W związku z tym Prezes UOKiK, korzystając z przysługującego prawa, nałożył na spółkę karę finansową w wysokości 40 tys. zł.

Zgodnie z ustawą o ochronie konkurencji i konsumentów nie można wszcząć postępowania – w tym przypadku w sprawie nałożenia kary pieniężnej – jeżeli upłynęło 5 lat od końca roku, w którym dopuszczono się naruszenia przepisów ustawy.UOKiK/KZ