W spotkaniu uczestniczyło 189 organizacji pozarządowych będących uczestnikami Platformy Społecznej (Fundamenatl Rights Platform - FRP) przy Agencji Praw Podstawowych UE (Fundamental Rights Agency - FRA).

Coroczne spotkania FRP organizowane są od czterech lat. Mają na celu przekazanie informacji o działalności Agencji Praw Podstawowych społeczeństwu obywatelskiemu, przekazanie Agencji lokalnej wiedzy i problemów w zakresie praw człowieka przez organizacje pozarządowe, jak również umożliwiają nawiązanie współpracy i budowanie porozumień pomiędzy europejskimi organizacjami pozarządowymi.

Dostęp do wymiaru sprawiedliwości

Tegoroczny zjazd zorganizowany został wokół trzech paneli. W pierwszym, dotyczącym dostępu do wymiaru sprawiedliwości, przedstawiono problemy związane z dostępem do sądu grup marginalnych i wykluczonych, w szczególności mniejszości narodowych oraz osób najuboższych.

Współpraca pomiędzy społeczeństwem obywatelskim a Agencją Praw Podstawowych

Podczas drugiego panelu uczestnicy zastanawiali się nad metodami i sposobami współpracy pomiędzy społeczeństwem obywatelskim a Agencją Praw Podstawowych. Dyrektor FRA podczas swojego wystąpienia podkreślał, jak ważna dla Agencji jest współpraca i wymiana myśli ze społeczeństwem obywatelskim.

Prawa osób niepełnosprawnych

Ostatni z paneli poświęcony został prawom osób niepełnosprawnych. Głównym mówcą był Johan ten Geuzendam (Dyrektor departamentu zajmującego się prawami niepełnosprawnych w Dyrekcji Generalnej Sprawiedliwości w Komisji Europejskiej). Odniósł się on do przystąpienia UE do Konwencji Praw Niepełnosprawnych ONZ. Mówił o konsekwencjach oraz obowiązku jej przestrzegania przez państwa członkowskie UE. Organizacje zajmujące się prawami osób niepełnosprawnych prezentowały swoje obserwacje co do problemów z jakimi muszą się zmierzać na co dzień (w zatrudnieniu, dostępie do usług zdrowotnych itd.). Mówiono również o zwiększeniu odpowiedzialności za wykorzystywane fundusze oraz przeznaczenie ich na rzeczywiste potrzeby.

W ramach sesji pt. „Floor Is Yours” (Scena dla organizacji pozarządowych), dyskutowano nad wolnością słowa, dostępem do pomocy prawnej, litygacją strategiczną, religijną nietolerancją, dostępem do informacji, wykorzystaniem dzieci w mediach itd.

Helsińska Fundacja Praw Człowieka reprezentowana przez Dominikę Bychawską oraz Małgorzatę Szulekę zorganizowała sesję pt "Jak „sprzedać” wiadomość o prawach człowieka?". Podczas interaktywnej prezentacji zastanawiano się nad metodami promocji informacji związanych z prawami człowieka oraz metodami docierania do mediów. Spotkanie jak co roku stanowiło cenne pole wymiany doświadczeń.

PS/źródło:HFPC

Zobacz także:

Łatwiejszy dostęp do wymiaru sprawiedliwości

Bilans działań ułatwiających dostęp do wymiaru sprawiedliwości