Rzecznik Praw Obywatelskich podnosi problem braku regulacji prawnej, umożliwiającej wzruszenie prawomocnego mandatu karnego w przypadku, gdy Trybunał Konstytucyjny stwierdził niekonstytucyjność przepisu stanowiącego podstawę prawną ukarania za wykroczenie w postępowaniu mandatowym.

W obecnym stanie prawnym prawomocny mandat karny podlega wzruszeniu wyłącznie wtedy, gdy grzywnę nałożono za czyn niebędący czynem zabronionym jako wykroczenie- przypomina RPO.

Zobacz: Kara więzienia za zniesławienie do Trybunału Konstytucyjnego

Przepis art. 190 ust. 4 Konstytucji RP stanowi, iż orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego o niezgodności z Konstytucją, umową międzynarodową lub ustawą, aktu normatywnego, na podstawie którego zostało wydane prawomocne orzeczenie sądowe, ostateczna decyzja administracyjna lub rozstrzygnięcie w innych sprawach, stanowi podstawę do wznowienia postępowania, uchylenia decyzji lub innego rozstrzygnięcia na zasadach i w trybie określonych w przepisach właściwych dla danego postępowania. W ocenie Rzecznika, brak odpowiedniej regulacji ustawowej w odniesieniu do możliwości wzruszenia prawomocnego mandatu karnego, stanowi pominięcie prawodawcze.

W tym przypadku w sposób nieuzasadniony zróżnicowana została sytuacja prawna osób, które przyjęły mandat karny za czyn niestanowiący wykroczenia, od osób, które przyjęły mandat karny za czyn, który wprawdzie stanowił wykroczenie w dacie jego popełnienia i nakładania mandatu karnego, jednakże karalność takiego czynu została następczo uznana przez Trybunał Konstytucyjny np. za nieproporcjonalną- uważa RPO.

PS/źródło:TK

Zobacz także:

Prawo zatrzymanego do milczenia do TK